II Các Vua 12:1

II Các Vua 12:1 BPT

Giô-ách lên ngôi vua Giu-đa trong năm thứ bảy đời vua Giê-hu của Ít-ra-en. Ông cai trị bốn mươi năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua là Xi-bia, người gốc Bê-e-sê-ba.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share