II Các Vua 11:7

II Các Vua 11:7 BPT

Hai nhóm xuống phiên gác có nhiệm vụ bảo vệ đền thờ của CHÚA cho vua.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share