II Các Vua 11:5

II Các Vua 11:5 BPT

Ông ra chỉ thị như sau, “Các ngươi phải làm thế nầy. Một phần ba các ngươi cứ lên phiên gác cung vua vào ngày Sa-bát.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share