II Các Vua 11:12

II Các Vua 11:12 BPT

Giê-hô-gia-đa mang con trai vua ra, đội mão triều lên đầu và trao cho cậu một bản giao ước. Họ cử cậu lên làm vua và đổ dầu ô liu trên cậu. Rồi tất cả vỗ tay tung hô, “Vua vạn tuế!”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share