II Các Vua 11:10

II Các Vua 11:10 BPT

Ông trao cho các viên chỉ huy những giáo và khiên vốn thuộc về vua Đa-vít và xưa nay vẫn được cất giữ trong đền thờ CHÚA.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share