II Cô-rinh 7:6

II Cô-rinh 7:6 BPT

Nhưng Thượng Đế là Đấng an ủi kẻ khốn cùng, đã an ủi chúng tôi khi Tít đến.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share