II Cô-rinh 7:15

II Cô-rinh 7:15 BPT

Tình yêu của Tít đối với anh chị em càng gia tăng khi Tít nhớ rằng tất cả anh chị em sẵn sàng vâng lời. Anh chị em đã tiếp đón Tít trong sợ sệt và kính nể.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share