II Cô-rinh 7:13

II Cô-rinh 7:13 BPT

Vì thế mà chúng tôi được yên ủi. Không những chúng tôi được yên ủi mà thôi nhưng vui hơn nữa là vì thấy Tít rất hớn hở. Anh chị em khiến Tít được khích lệ rất nhiều.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share