II Cô-rinh 12:11

II Cô-rinh 12:11 BPT

Từ đầu đến giờ tôi nói như người khờ dại là vì anh chị em buộc tôi làm như thế. Anh chị em là người đáng phải nói tốt về tôi. Tôi tuy không ra gì nhưng các “đại sứ đồ” kia cũng không khá hơn tôi đâu!
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share