II Cô-rinh 1:24

II Cô-rinh 1:24 BPT

Chúng tôi không muốn cai trị đức tin anh chị em. Đức tin anh chị em đã vững mạnh rồi. Còn chúng tôi là bạn đồng công cùng làm việc để anh chị em được vui mừng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share