II Cô-rinh 1:19

II Cô-rinh 1:19 BPT

Chúa Cứu Thế, Con Thượng Đế mà tôi, Xi-la và Ti-mô-thê rao giảng cho anh chị em không thể vừa phải lại vừa không được. Trong Ngài chỉ có phải mà thôi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share