II Lịch sử 16:9

II Lịch sử 16:9 BPT

CHÚA tìm khắp đất để kiếm người hết lòng với Ngài. Ngài muốn khiến họ vững mạnh. Hỡi A-sa, bệ hạ đã hành động ngu xuẩn, cho nên từ nay về sau bệ hạ sẽ gặp giặc giã.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share