II Lịch sử 16:5

II Lịch sử 16:5 BPT

Khi Ba-a-sa nghe thế liền thôi không xây đắp Ra-ma nữa và bỏ dở công việc.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to II Lịch sử 16:5