II Lịch sử 16:14

II Lịch sử 16:14 BPT

Người ta chôn A-sa trong mộ vua đã xây cho mình trong thành Đa-vít. Họ đặt vua trên một cái giường có tẩm đủ thứ hương liệu rồi đốt một đám lửa lớn để tưởng niệm vua.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share