II Lịch sử 16:13

II Lịch sử 16:13 BPT

Rồi A-sa qua đời vào năm thứ bốn mươi mốt triều đại mình.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share