II Lịch sử 16:10

II Lịch sử 16:10 BPT

Vua A-sa nổi giận cùng Ha-na-ni, người tiên kiến, về những điều ông nói đến nỗi vua bắt Ha-na-ni bỏ tù. Lúc đó vua A-sa cũng hành động độc ác với một số người.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share