II Lịch sử 15:1

II Lịch sử 15:1 BPT

Thần linh của Thượng Đế nhập vào A-xa-ria, con trai Ô-đết.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to II Lịch sử 15:1