II Lịch sử 14:4

II Lịch sử 14:4 BPT

A-sa truyền cho dân chúng Giu-đa phải theo CHÚA, Thượng Đế của tổ tiên mình, và vâng theo những lời giáo huấn cùng mệnh lệnh Ngài.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share