I Tê-sa-lô-ni-ca 2:20

I Tê-sa-lô-ni-ca 2:20 BPT

Thật vậy, anh chị em là vinh hiển và niềm vui của chúng tôi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share