I Sa-mu-ên 14:42

I Sa-mu-ên 14:42 BPT

Sau-lơ bảo, “Bây giờ hãy xem giữa ta và con ta ai phạm tội.” Rồi Giô-na-than bị chỉ ra.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to I Sa-mu-ên 14:42