I Sa-mu-ên 14:38

I Sa-mu-ên 14:38 BPT

Sau-lơ liền bảo các viên chỉ huy quân sĩ, “Lại đây. Chúng ta hãy tìm xem hôm nay chúng ta đã phạm tội gì.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to I Sa-mu-ên 14:38