I Giăng 3:9

I Giăng 3:9 BPT

Người nào làm con Thượng Đế thì không thể nào cứ mãi phạm tội vì trong họ có bản tính của Ngài. Họ không thể nào cứ tiếp tục phạm tội vì họ đã trở thành con Thượng Đế.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share