I Giăng 3:10

I Giăng 3:10 BPT

Cho nên chúng ta có thể phân biệt con Thượng Đế với con ma quỉ như sau: Ai không làm điều ngay thẳng thì không phải là con Thượng Đế, và người nào không yêu thương anh chị em mình cũng vậy.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share