I Cô-rinh 9:4

I Cô-rinh 9:4 BPT

Chúng tôi không có quyền ăn uống sao?
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share