I Cô-rinh 9:20

I Cô-rinh 9:20 BPT

Đối với người Do-thái tôi trở nên như người Do-thái để cứu được người Do-thái. Chính tôi không ở dưới luật pháp. Nhưng đối với những người ở dưới luật pháp thì tôi trở nên giống như họ. Tôi làm như thế để cứu những người ở dưới luật pháp.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share