I Cô-rinh 9:2

I Cô-rinh 9:2 BPT

Nếu kẻ khác không chấp nhận tôi làm sứ đồ, anh chị em chắc vẫn chấp nhận tôi vì chính anh chị em là bằng cớ của chức sứ đồ tôi trong Chúa.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share