I Cô-rinh 9:10

I Cô-rinh 9:10 BPT

Ngài lo cho chúng ta nữa. Thánh Kinh viết về chúng ta như sau, “Người cày ruộng và người đạp lúa phải trông mong thu được mùa màng để đền bù công khó mình.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share