เยเนซิศ 1
TH1940

เยเนซิศ 1

1
1เมื่อ​เดิม​พระเจ้า​ได้​นฤมิต​สร้าง​ฟ้า​และ​ดิน. 2ดิน​นั้น​ก็​ว่างเปล่า​อยู่; มี​ความ​มืด​อยู่​เหนือ​น้ำ: และ​พระ​วิญญาณ​ของ​พระเจ้า​ได้​ปกคลุม​อยู่​เหนือ​น้ำ​นั้น. 3พระเจ้า​จึง​ตรัส​ให้​เกิด​มี​ความ​สว่าง: ความ​สว่าง​ก็​เกิด​ขึ้น. 4พระเจ้า​ทรง​เห็น​ว่าความ​สว่าง​นั้น​ดี, จึง​ได้​แยก​ความ​สว่าง​นั้น​ออก​จาก​ความ​มืด. 5พระเจ้า​ทรง​เรียก​ความ​สว่าง​นั้น​ว่า​วัน, และ​ทรง​เรียก​ความ​มืด​นั้น​ว่า​คืน. มี​เวลา​เย็น​และ​เวลา​เช้า​เป็น​วัน​ที่​หนึ่ง
6พระเจ้า​ได้​ตรัส​ให้​มี​พื้น​อากาศ​ใน​ระหว่าง​น้ำ, ให้​เป็น​ที่​แยก​น้ำ​ออก​จาก​น้ำ. 7พระเจ้า​ได้​ทรง​สร้าง​พื้น​อากาศ, แล้ว​ได้​แยก​น้ำ​ที่อยู่​ใต้​พื้น​อากาศ​ออก​จาก​น้ำ​ที่อยู่​เหนือ​พื้น​อากาศ​นั้น: ก็​เป็น​ดังนั้น. 8พระเจ้า​จึง​ตรัส​เรียก​พื้น​อากาศ​นั้น​ว่า​ฟ้า, มี​เวลา​เย็น​และ​เวลา​เช้า​เป็น​วันที่​สอง
9พระเจ้า​ได้​ตรัส​ให้​น้ำ​ที่อยู่​ใต้​ฟ้า​นั้น​รวบรวม​เข้า​แห่ง​เดียวกัน, ให้​ที่​แห้ง​ปรากฏ​ขึ้น: ก็​เป็น​ดังนั้น. 10พระเจ้า​จึง​ทรง​เรียก​ที่​แห้ง​นั้น​ว่า​แผ่น​ดิน; และ​ที่​รวบรวม​น้ำ​นั้น​ว่า​ทะเล: และ​พระเจ้า​ทรง​เห็น​ว่า​ดี. 11พระเจ้า​ตรัส​ให้​ต้น​หญ้า​ต้น​ผัก​ที่​มี​เมล็ด และ​ต้นไม้​ที่​มี​ผล​ที่​มี​เมล็ด​ใน​ผล​ตาม​ชะ​นิด​ของ​มัน​งอก​ขึ้น​ใน​แผ่น​ดิน: ก็​เป็น​ดังนั้น. 12ต้น​หญ้า​ต้น​ผัก​ที่​มี​เมล็ด​ตาม​ชะ​นิด​ของ​มัน​และ​ต้นไม้​ที่​มี​เมล็ด​ใน​ผล​ตาม​ชะ​นิด​ของ​มัน​ทุกอย่าง ก็​งอก​ขึ้น​ที่​แผ่น​ดิน: พระเจ้า​ทรง​เห็น​ว่า​ดี. 13มี​เวลา​เย็น​และ​เวลา​เช้า​เป็น​วันที่​สาม
14พระเจ้า​ตรัส​ให้​มีด​วง​สว่าง​บน​พื้น​ฟ้า​อากาศ เป็น​ที่​แบ่ง​วัน​ออก​จาก​คืน; ให้​ดวง​สว่าง​นั้น​เป็น​ที่​กำหนด​ฤดู วัน ปี: 15ให้​อยู่​บน​พื้น​ฟ้า​อากาศ​สำหรับ​จะ​ได้​ส่อง​สว่าง​บน​แผ่น​ดิน: ก็​เป็น​ดังนั้น. 16พระ​เจ้า​ได้​ทรง​สร้าง​ดวง​สว่าง​ใหญ่​ไว้​สอง​ดวง; ให้​ดวง​ใหญ่​นั้น​ครอง​รักษา​วัน, ดวง​เล็ก​นั้น​ครอง​รักษา​คืน: 17และ​ดวง​ดาว​ต่าง ๆ ด้วย​พระเจ้า​ทรง​ตั้ง​ดวง​สว่าง​เหล่านี้​ไว้​ใน​พื้น​ฟ้า​อากาศ​ให้​ส่อง​สว่าง​บน​แผ่น​ดิน. 18ให้​ครอง​รักษา​วัน​และ​คืน, และ​ให้​แบ่ง​ความ​สว่าง​ออก​จาก​ความ​มืด: พระเจ้า​ทรง​เห็น​ว่า ดี. 19มี​เวลา​เย็น​และ​เวลา​เช้า​เป็น​วันที่​สี่
20พระเจ้า​ตรัส​ให้​ฝูง​สัตว์​ที่​มี​ชีวิต​เกิด​พืชพันธุ์​ทวี​ขึ้น​บริบูรณ์​ใ​น​น้ำ, และ​ให้​มี​นก​บิน​ไป​มา​ใน​อากาศ​เหนือ​แผ่น​ดิน. 21พระเจ้า​ได้​ทรง​สร้าง​ปลา​ใหญ่​และ​สาร​พัตร​สัตว์​ที่​มี​ชีวิต​ไหว​กาย​ได้​ให้​บังเกิด​ขึ้น​ใน​น้ำ​เป็นอัน​มาก​ตาม​ชะ​นิด​ของ​มัน​ทุกอย่าง, และ​บรรดา​สัตว์​ที่​มี​ปีก​บิน​ได้​ตาม​ชะ​นิด​ของ​มัน​ทุกอย่าง: แล้ว​พระเจ้า​ทรง​เห็น​ว่า​ดี. 22พระเจ้า​จึง​ทรง​อวยพร​ให้​สัตว์​เหล่านั้น​ว่า, “จง​บังเกิด​มาก​ทวี​ขึ้น, ให้​น้ำ​ใน​ทะเล​บริบูรณ์​ไป​ด้วย​สัตว์น้ำ, และ​ให้​นก​มาก​ทวี​ขึ้น​บน​แผ่น​ดิน.” 23มี​เวลา​เย็น​และ​เวลา​เช้า​เป็น​วันที่​ห้า
24พระเจ้า​ตรัส​ให้​ฝูง​สัตว์​มี​ชีวิต​บังเกิด​ขึ้น​ที่​แผ่น​ดิน​ตาม​ชะ​นิด​ของ​มัน, คือ​สัตว์​ใช้, สัตว์เลื้อยคลาน, และ​สัตว์ป่า​ทั้งปวง​ตาม​ชะ​นิด​ของ​มัน: ก็​เป็น​ดังนั้น. 25พระเจ้า​ทรง​สร้าง​สัตว์ป่า​ตาม​ชะ​นิด​ของ​มัน, สัตว์​ใช้​ตาม​ชะ​นิด​ของ​มัน, และ​สรรพสัตว์​ที่​เลื้อยคลาน​บน​แผ่น​ดิน​ตาม​ชะ​นิด​ของ​มัน​ทุกอย่าง: แล้ว​พระเจ้า​ทรง​เห็น​ว่า​ดี
26พระเจ้า​ทรง​ดำริ​ว่า, “จง​ให้​เรา​สร้าง​มนุษย์​ตาม​แบบ​ฉายา​ของ​เรา: ให้​ครอบ​ครอง​ฝูง​ปลา​ใน​ทะเล, ฝูง​นก​ใน​อากาศ, และ​ฝูง​สัตว์​ใช้; ให้​ปกครอง​แผ่น​ดิน​ทั่วไป, และ​สรรพสัตว์​ที่​เลื้อยคลาน​บน​แผ่น​ดิน​ทั้งสิ้น. 27พระเจ้า​จึง​ทรง​สร้าง​มนุษย์​ขึ้น​ตาม​แบบ​ฉายา​ของ​พระองค์, และ​ตาม​แบบ​ฉายา​ของ​พระองค์​นั้น พระเจ้า​ได้​ทรง​สร้าง​มนุษย์​ขึ้น, และ​ได้​ทรง​สร้าง​ให้​เป็น​ชาย​และ​หญิง. 28พระเจ้า​ได้​ทรง​อวย​พระ​พร​แก่​มนุษย์​นั้น, ตรัส​แก่​เขา​ว่า, “จง​บังเกิด​ทวี​มาก​ขึ้น​ทั่ว​ทั้ง​แผ่น​ดิน; จง​มี​อำนาจ​เหนือ​แผ่น​ดิน: จง​ครอบ​ครอง​ฝูง​ปลา​ใน​ทะเล​และ​ฝูง​นก​ใน​อากาศ, กับ​บรรดา​สัตว์​ที่​มี​ชีวิต​ไหว​กาย​ได้​ซึ่ง​อยู่​บน​แผ่น​ดิน.” 29พระเจ้า​ตรัส​ว่า, “นี่​แน่ะ, สาร​พัตร​ผัก​ที่​เกิด​เมล็ด​มี​อยู่​บน​พื้น​แผ่น​ดิน, และ​ต้นไม้​ทั้งปวง​ที่​เกิด​ผล​มี​เมล็ด, เรา​ยก​ให้​เป็น​อาหาร​ของ​เจ้า​ทั้ง​หลาย: 30ฝ่าย​สัตว์​ทั้ง​หลาย​ที่​แผ่น​ดิน​และ​นก​ทั้งปวง​ที่​ฟ้า​อากาศ​กับ​บรรดา​สัตว์เลื้อยคลาน​ที่​มี​ชีวิต​อยู่​บน​แผ่น​ดิน​เรา​ยก​ต้น​ผัก​เขียว​สด​ทั้งปวง​ให้​เป็น​อาหาร​ของ​สัตว์​เหล่านั้น: ก็​เป็น​ดังนั้น. 31พระเจ้า​ทอด​พระเนตร​ดู​สิ่ง​ทั้งปวง​ที่​พระ​องค์​ทรง​สร้าง​ไว้​นั้น​เห็น​ว่า​ดี​นัก. มี​เวลา​เย็น​และ​เวลา​เช้า​เป็น​วันที่​หก

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับ 1940 สงวนลิขสิทธิ์ 1940 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย The Holy Bible – Thai 1940 Copyright ©1940 Thailand Bible Society


Learn More About พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ 1940