మత్తయి 1
WSGNT
1
యేసు కిరిస్తున కుటుంబత చరిత్ర
(లూక 3:23-38)
1ఇద్ పుస్తక్ యేసు కిరిస్తునుర్ తొత్తురంగ్ పొరొల్క్‌నల్ సురు ఆంత. వేర్ యేసు దావిద్న కాన్‌దాన్తొర్ ఆందుర్ అని దావిద్ అబ్రాహమ్‌న కాన్‌దాన్తొర్ ఆందుర్.
2అబ్రాహమ్ ఇసకున్ మియ్తొర్. ఇసక్ యాకొబున్ మియ్తొర్. యాకొబ్ యూదన్ అని వోనుర్ తాదల్-తముకున్ మియ్తొర్.
3యూదల్ పెరెసు అని జెరహున్ మియ్తొర్. వీర అవల్ తామరు. పెరెసు ఎస్రొన్‌తున్ మియ్తొర్. ఎస్రొన్ అరామున్ మియ్తొర్.
4అరామ్ అమినదాబున్ మియ్తొర్. అమినదాబ్ నయసోన్తున్ మియ్తొర్. నయసోన్ సల్మాన్‌తున్ మియ్తొర్.
5సల్మాన్ బోయజున్ మియ్తొర్. వేర్ బోయజ్న అవల్ రాహబు ఆందు. బోయజు వోబెదున్ మియ్తొర్. వేర్ వోబెదున అవల్ రూతు ఆందు. వోబెదు యెసయిన్ మియ్తొర్.
6యెసయి దావిద్ రాజన్ మియ్తొర్. దావిద్ సొలొమొన్తున్ మియ్తొర్. వేర్ సొలొమొన్త అవల్ మొదొల్ ఉరియన్ తుంగ్సి మత్త.
7సొలొమొన్ రెహబామున్ మియ్తొర్. రెహబామ్ అబియన్ మియ్తొర్. అబియల్ ఆసాన్ మియ్తొర్.
8ఆసాల్ యెహోసపాతున్ మియ్తొర్. యెహోసపాత్ యెహోరామున్ మియ్తొర్. యెహోరామ్ ఉజియన్ మియ్తొర్.
9ఉజియల్ యోతమున్ మియ్తొర్. యోతమ్ ఆహజున్ మియ్తొర్. ఆహజ్ హిజ్కియన్ మియ్తొర్.
10హిజ్కియల్ మనసెన్ మియ్తొర్. మనసె ఆమొన్తున్ మియ్తొర్. ఆమొన్ యోసియన్ మియ్తొర్.
11యోసియల్ యెకొనియన్ అని వోనుర్ తాదల్-తముకున్ మియ్తొర్. వీర గట్కతెన్ యూదుల్క్‌న జాతితుర్కున్ పియ్సి, దాసి-పాన్దె ఇర్లె బబులోన్ దేస్నె వోతెర్.
12బబులోన్ దేస్నె పియ్సి వోత పెజె, బూడ్ వెహ్వలిర్ జల్మ ఆతెర్. యెకొనియల్ సయల్తియేల్‌తున్ మియ్తొర్. సయల్తియేల్ జెరుబబెల్తున్ మియ్తొర్.
13జెరుబబెల్ అబిహూదున్ మియ్తొర్. అబిహూద్ యెలియాకిమున్ మియ్తొర్. యెలియాకిమ్ అజోర్తున్ మియ్తొర్.
14అజోర్ సాదొకున్ మియ్తొర్. సాదొక్ అకీమున్ మియ్తొర్. అకీమ్ యెలిహూదున్ మియ్తొర్.
15యెలిహూద్ యేలియాజర్తున్ మియ్తొర్. యేలియాజర్ మత్తాన్‌తున్ మియ్తొర్. మత్తాన్ యాకొబున్ మియ్తొర్.
16యాకొబ్ మరియనొర్ మాడ్సొ ఆయ్వల్ యోసెపున్ మియ్తొర్. అద్ మరియన పీటె కిరిస్తు ఇన్వల్ యేసు జల్మ ఆతొర్.
17ఇద్ తీర్దె అబ్రాహమ్‌న కాలమ్నల్ తె దావిద్న కాలమ్ వేరి, చొవ్ద పిడినుర్ మత్తెర్. దావిద్న కాలమ్నల్ తె దాసి-పాన్దె ఇర్లె, బబులోన్ దేస్నె వోనల్ వేరి, చొవ్ద పిడినుర్ మత్తెర్. అహన్ బబులోన్ దేస్నె వోత కాలమ్నల్ తె యేసు కిరిస్తున్ వేరి, చొవ్ద పిడినుర్ మత్తెర్.
యేసు కిరిస్తున జల్మ ఆయ్వల్
(లూక 2:1-7)
18యేసు కిరిస్తు ఇద్ తీర్దె జల్మ ఆతొర్: యేసున అవల్ మరియన కాజె-కోబ్రె యోసెప్ ఇన్వన్ సంగ ఆత. తె వూర్ ఇవిర్ మీరె మాయ్వక్ మునెనె, బగవంతన పవిత్ర ఆత్మత సక్తితె మరియల్ దివొస్క్ మత్త. 19బతి తానొర్ మాడ్సొ యోసెప్ నియత్నొర్ ఆత కాడ్కి, నాల్విర్ మునె తాన హిజత్ వోయ్వ ఇంజి, కుసయె తాన్ సుటి కియన ఇంజెర్ మన్దె సోంచ్ కీతొర్. 20అహన్ సోంచ్ కీసెర్ మనెకె, బగవంతనొర్ దూతల్ వోన్ సప్నతె దిసి, “యోసెప్! దావిద్న కాన్‌దాన్తొని! మరియల్ నీవ వెయ్లొ ఆంద్ ఇంజి తాన్ కరుమ్ కియ్లె వెరిమ. బారితెకె అద్ బగవంతన పవిత్ర ఆత్మత సక్తితె దివొస్క్ మంత. 21అద్ మరియల్ వొరొర్ మొడ్డన్ జల్మ సీంత. వోర్ తన్వ పర్జతున్ పాప్నల్ బచి కియ్వల్ ఆత కాడ్కి, వోన్ ‘యేసు’ ఇంజి పొరొల్ దొసన” ఇంజెర్ వెహ్తొర్. 22ఇద్ గట్న బగవంతల్ మొదొల్ పర్‌వక్తన#1:22 పర్‌వక్తన: వేర్ యెసయ పర్‌వక్తల్ ఆందుర్. కెయ్దె ఇహిన్ వాగ్దన్ సీత తీర్ పూరె మాత. 23“కేంజట్! కోరొ పేడి దివొస్క్ మంజి, మొడ్డన్ జల్మ సీంత. వోర్ మొడ్డన్ ‘ఇమనుయేల్’ ఇంజెర్ పొరొల్ దొసంతెర్”#యెసయ 7:14 ఇంజెర్ పర్‌వక్తల్ వెహ్తొర్. ఇమనుయేల్ ఇత్తెకె బగవంతల్ మా సంగ మంతొర్.
24బస్కెతె యోసెప్ జోప్నల్ తేత్తొరొ, అస్కె బగవంతనొర్ దూతల్ హుకుమ్ సీత తీర్ మరియన్ తన్వ బాయ్కొ ఇంజెర్ కరుమ్ కీతొర్. 25బతి, వోర్ మొడ్డన్ మరియల్ జల్మ సీనల్ వేరి, తాన్ సంగ యోసెప్ మీండ్మకి. జల్మ సీత పెజె వోర్ మొడ్డన్ ‘యేసు’ ఇంజెర్ పొరొల్ దొస్తొర్.