Genesis 35
ABA
35
Jakob kom weer by Bet-El
1God het vir Jakob gesê: “Jy moet gereedmaak. Jy moet na Bet-El gaan en daar gaan woon. Jy moet daar 'n #35:1 altaar: 'n Tafel van klip of metaal of grond. Mense het daarop *ge-offeraltaar bou vir My. Ek is die God wat aan jou #35:1 verskyn: Wanneer die Here aan mense verskyn, dan kom Hy na hulle toe en praat met hulle of doen iets vir hulleverskyn het toe jy weggevlug het van jou broer Esau.”
2Jakob sê toe vir sy huisgesin en almal wat by hom was: “Gooi weg al die #35:2 beeld: Mense het dit gemaak, dit het gelyk soos 'n mens, of soos 'n dier, of soos die mense gedink het 'n *god lyk. Die beeld het hulle laat dink aan die god, en die mense het voor die beeld gebuig en by hom *offers gebring vir die godbeelde van ander volke se #35:2 gode: Mense het verskillende dinge aanbid omdat hulle gedink het daardie dinge regeer hulle lewens. Hulle het daardie dinge “gode” genoemgode wat by julle is. #35:2 reinig: Alles wegvat wat iemand of iets *onrein maakReinig julle en trek ander klere aan. 3Ons moet gereedmaak en na Bet-El gaan, sodat ek daar 'n altaar kan bou vir God wat geluister het na my gebed en wat my gehelp het toe ek groot probleme gehad het. Hy was by my oral waar ek gegaan het.”
4Hulle gee toe vir Jakob al die beelde wat hulle gehad het van ander volke se gode, en ook al hulle oor-ringe. Jakob het dit alles begrawe onder die boom by Sigem.
5Toe Jakob en sy mense wegtrek, het God die mense van die stede om hulle so bang laat word dat hulle nie vir Jakob en sy seuns gevolg en gejaag het nie.
6Jakob en almal wat by hom was, het by die stad Lus in Kanaän aangekom. Lus se ander naam was Bet-El. 7Jakob het daar 'n altaar gebou en hy het die plek El-Bet-El genoem, want God het daar aan hom verskyn toe hy weggevlug het van Esau.
8Toe Rebekka nog klein was, het sy gedrink aan 'n vrou. Die vrou se naam was Debora. Debora het daar by Bet-El gesterf. Hulle het haar begrawe onder 'n boom naby Bet-El. Hulle het die boom “Huilboom” genoem.
9Toe Jakob teruggekom het van Paddan-Aram, het God weer aan hom verskyn en hom #35:9 seën: Wanneer die Here mense of diere of dinge seën, dan laat Hy dit goed gaan met hullegeseën. 10God het vir hom gesê: “Jou naam is Jakob, maar hulle sal jou nou nie meer Jakob noem nie, jou naam sal Israel wees.”
So het God hom die naam Israel gegee. 11God het ook vir hom gesê: “Ek is God die #35:11 Almagtige: Die Naam “God die Almagtige” of “Almagtige God” of “Almagtige” is een van die Name vir die Here. Dit beteken dat Hy alles kan doen wat Hy wil doenAlmagtige. Jy moet #35:11 vrugbaar: Wanneer mense vrugbaar is, dan kry hulle baie kindersvrugbaar wees en 'n groot #35:11 nageslag: Mense wat dieselfde *voorvader hetnageslag hê. 'n Volk, ja, baie volke, sal uit jou kom. Jy sal die #35:11 voorvader: Die eerste pa in 'n familie. Die hele familie is sy *nageslagvoorvader van konings wees. 12Ek gee ook hierdie land vir jou. Dit is die land wat Ek vir Abraham en vir Isak belowe het. Ek gee dit vir jou en vir jou nageslag ná jou.”
13Toe het God weggegaan van Jakob.
14Jakob het 'n #35:14 gedenksteen: 'n Klip wat regop staan en wat mense laat onthou wat daar gebeur hetgedenksteen op die plek gesit waar God met hom gepraat het. Hy het 'n #35:14 drank-offers: *Offers van wyn of olyf-olie of waterdrank-offer op die klip uitgegooi en ook olyf-olie.
15Jakob het die plek waar God met hom gepraat het, Bet-El genoem.
Ragel kry 'n tweede seun en sy sterf
16Jakob en sy mense het van Bet-El getrek na Efrata. Hulle was nog nie naby Efrata nie, toe het Ragel 'n kind gekry. Sy het baie pyn gehad toe die kind gebore is. 17Toe sê die vrou wat haar gehelp het: “Moenie bang wees nie, want jy het nou nog 'n seun gekry.”
18Ragel was besig om te sterf, en terwyl sy haar laaste asem uitblaas, het sy die seuntjie #35:18 Ben-Oni: Die naam beteken “Seun van my pyn”Ben-Oni genoem. Maar sy pa Jakob het hom #35:18 Benjamin: Die naam beteken “Seun langs my regter-kant”Benjamin genoem.
19Ragel het gesterf en hulle het haar begrawe langs die pad na Efrata. Efrata se ander naam is Betlehem. 20Jakob het 'n #35:20 gedenksteen: 'n Klip wat regop staan en wat mense laat onthou wat daar gebeur hetgedenksteen op haar #35:20 graf, grafkamer: In die tyd van die Bybel het die mense grafkamers in rots uitgekap of grafkamers van klip gebou. Partymaal was die graf 'n grot of 'n *kelder onder die grond. Hulle het lede van een familie in dieselfde graf begrawe, en die familie kon ook ander mense in hulle graf laat begrawegraf gesit. Dit is die gedenksteen wat vandag nog op Ragel se graf is.
21Jakob het toe verder getrek en hy het sy tente anderkant die stad Migdal-Eder opgeslaan. 22Terwyl Jakob in daardie land gewoon het, het Ruben seks gehad met sy pa se #35:22 byvrou: 'n Man se vrou wat minder belangrik was as sy ander vrou of vroue. Haar kinders het ook minder as die ander kinders *ge-erf nadat die pa gesterf het. Partymaal was 'n byvrou 'n *slavin wat aan haar man behoort hetbyvrou Bilha, en Jakob het daarvan gehoor.
Jakob se seuns
Jakob het twaalf seuns gehad. 23Lea se seuns was Ruben, die oudste, Simeon, Levi, Juda, Issaskar en Sebulon. 24Ragel se seuns was Josef en Benjamin. 25Ragel se #35:25 slavin: 'n Vrou wat 'n *slaaf isslavin Bilha se seuns was Dan en Naftali. 26Lea se slavin Silpa se seuns was Gad en Aser. Dit was Jakob se seuns wat in Paddan-Aram gebore is.
Isak sterf
27Jakob het by sy pa Isak in Mamre by Kirjat-Arba gekom. Kirjat-Arba se ander naam was Hebron. Die mense van daardie land het vir Abraham en Isak toegelaat om daar te woon.
28Isak het 180 jaar oud geword, 29toe het hy gesterf. Hy was baie oud. Sy seuns Esau en Jakob het hom begrawe.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Bybel vir almal