Hebreeën 8
HSV
8
Christus Hogepriester van een beter verbond
1De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken, is dit: #Hebr. 3:1; 4:14; 6:20; 9:11Zo'n Hogepriester hebben wij, #Efez. 1:20; Kol. 3:1; Hebr. 12:2Eén Die Zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de Majesteit in de hemelen.
2 Hij is een Dienaar in het heiligdom en in de ware tabernakel, die de Heere heeft opgericht en niet een mens.
3Want elke hogepriester wordt aangesteld om gaven en slachtoffers te offeren. #Efez. 5:2Daarom was het noodzakelijk dat ook Deze iets had om te offeren.
4Want als Hij op aarde zou zijn, zou Hij niet eens priester zijn, omdat er hier priesters zijn, die volgens de wet gaven offeren.
5 # Kol. 2:17; Hebr. 10:1 Deze priesters doen dienst in een afbeelding en schaduw van de hemelse dingen, overeenkomstig een aanwijzing van God die Mozes ontving #Ex. 25:40; Hand. 7:44bij het voltooien van de tabernakel. Want zie erop toe, zegt Hij, dat u alles maakt overeenkomstig het voorbeeld dat u op de berg getoond is.
6 # 2 Kor. 3:6 Nu heeft Hij echter een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen, zoals Hij ook van een beter verbond Middelaar is: een verbond dat in betere beloften is vastgelegd.
7Immers, als dat eerste verbond onberispelijk geweest was, zou er voor een tweede geen plaats zijn gezocht.
8Want hen berispend zegt Hij tegen hen: #Jer. 31:31,32,33,34Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten,
9niet overeenkomstig het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb, op de dag toen Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte uit te leiden. Want zij bleven niet in Mijn verbond en Ik heb geen acht meer op hen geslagen, zegt de Heere.
10Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere: #Jer. 31:33Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. #Zach. 8:8Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.
11 # Joh. 6:45,65; 1 Joh. 2:27 En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen: Ken de Heere. Want zij allen zullen Mij kennen, van klein tot groot onder hen.
12Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken.
13Als Hij spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard en wat veroudert, staat op het punt te verdwijnen.

Herziene Statenvertaling © Stichting HSV en Royal Jongbloed 2010-2017.

Learn More About Herziene Statenvertaling