Hebreeën 2
HSV

Hebreeën 2

2
Acht slaan op de grote zaligheid
1Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven.
2Want als #Hand. 7:53; Gal. 3:19het woord dat door engelen gesproken werd, al bindend was en #Gen. 19:17,26; Deut. 27:26elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving,
3 # Hebr. 12:25 hoe zullen wij dan ontvluchten, als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen, #Matt. 4:17; Mark. 1:14die in het begin door de Heere is verkondigd, en die aan ons is bevestigd door hen die Hem gehoord hebben.
4 # Mark. 16:20; Hand. 14:3; 19:11 God heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten, en gaven#2:4 gaven - Letterlijk: uitdelingen. van de Heilige Geest, overeenkomstig Zijn wil.
Wij zien Jezus
5Want Hij heeft de komende wereld, waarover wij spreken, niet onderworpen aan de engelen,
6maar iemand heeft ergens getuigd: #Ps. 8:5Wat is de mens, dat U aan hem denkt, of de mensenzoon, dat U naar hem omziet?
7U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer hebt U hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van Uw handen;
8 # Ps. 8:7; Matt. 28:18; 1 Kor. 15:27; Efez. 1:22 alle dingen hebt U onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan Hem heeft Hij niets uitgezonderd wat Hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn,
9maar wij zien Jezus #Hand. 2:33met heerlijkheid en eer gekroond, #Filipp. 2:7,8Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven.
10Want het paste Hem, om Wie alle dingen zijn en door Wie alle dingen zijn, dat Hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen.
11Immers, zowel Hij Die heiligt als zij die geheiligd worden, #Hand. 17:26zijn allen uit één. Daarom schaamt Hij Zich er niet voor hen broeders te noemen,
12 want Hij zegt: #Ps. 22:23Ik zal Uw Naam aan Mijn broeders verkondigen; te midden van de gemeente zal Ik U lofzingen.
13En verder: #Jes. 8:17Ik zal Mijn vertrouwen op Hem stellen. En vervolgens: #Jes. 8:18Zie, Ik en de kinderen die God Mij gegeven heeft.
14Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, #Joh. 1:14; Filipp. 2:7heeft Hij eveneens daaraan deel gehad #Jes. 25:8; Hos. 13:14; 1 Kor. 15:54; 2 Tim. 1:10om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen,
15en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven #Rom. 8:15aan slavernij onderworpen waren.
16Want werkelijk, Hij neemt de engelen niet aan, maar Hij neemt het nageslacht van Abraham aan.
17 # Filipp. 2:7; Hebr. 4:15 Daarom moest Hij in alles aan Zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonden van het volk te verzoenen.
18 # Hebr. 4:15,16 Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen.

Herziene Statenvertaling © Stichting HSV en Royal Jongbloed 2010-2017.


Learn More About Herziene Statenvertaling