János evangéliuma 1
EFO

János evangéliuma 1

1
Az Ige emberré lett
1Az Ige#Ige 1:1 A megfelelő görög szó: “logosz” – mindenféle kapcsolatteremtést, közlést, kommunikációt jelenthet. Fordítható “üzenet”-nek is. Itt Isten fiát, Jézus Krisztust jelenti, mielőtt emberi formában a földre jött volna. Isten úgy határozott, hogy ilyen módon, vagyis a fia által jelenti ki, és ismerteti meg magát az embereknek, az egész világnak. Lásd még a 10, 14, 16. versekben is. már a világ kezdete előtt létezett: Istennel együtt volt, és Isten volt az Ige.2A világ kezdete előtt az Ige együtt volt Istennel.3Minden az Ige által lett, nélküle semmi nem jött létre.4Benne volt az élet, és ez az élet volt az emberek világossága.5A világosság#világosság 1:5 Itt Krisztust jelenti, az Igét, aki megismertette az emberekkel Istent. Lásd még a 7. versben is. a sötétségben fénylik, de a sötétség soha nem tudta legyőzni a világosságot.
6Volt egy ember, akit Isten küldött. Jánosnak hívták.7Azért jött, hogy tanúskodjon a világosságról, hogy mindenki, aki hallja, higgyen.8Nem ő volt a világosság, hanem azért jött, hogy a világosságról beszéljen mindenkinek.9Az igazi világosság már készen volt arra, hogy megjelenjen, és világosságot adjon minden embernek.
10Az Ige már a világon volt, és bár ez a világ általa lett, az emberek mégsem ismerték fel őt.11A saját világába jött, de a saját népe mégsem fogadta be.12De mindazoknak, akik őt befogadták, felhatalmazást adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Ezek azok az emberek, akik hittek benne.13Ők nem úgy születtek, ahogyan a gyerekek szoktak születni: nem testi vágyból, és nem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.
14Az Ige emberré lett, és közöttünk élt. Láttuk a dicsőségét, amely az Atya egyetlen Fiának dicsősége. Az Ige telve volt kegyelemmel és igazsággal.15János róla tanúskodott, amikor hirdette: „Ő az, akiről előre megmondtam, hogy el fog jönni. Ő az, aki ugyan később érkezik, mint én, mégis nagyobb nálam, mert már előttem létezett.”
16Az Ige telve volt kegyelemmel és igazsággal, és ebből a teljességből kaptunk mindannyian sok-sok áldást, kegyelmet és ajándékot.17A Törvényt Mózesen keresztül kaptuk, de a kegyelem és az igazság Jézus Krisztuson keresztül érkezett hozzánk.18Istent soha senki nem látta. Az egyetlen Fiú mutatta meg, és ismertette meg velünk, milyen az Isten. Ő maga Isten, és nagyon közel van az Atyához.
János Jézusról tanúskodik
19A jeruzsálemi zsidó vezetők papokat és lévitákat küldtek Jánoshoz, hogy kérdezzék meg tőle: „Ki vagy te?”
20János őszintén megmondta az igazat: „Nem én vagyok a Krisztus!”
21Ekkor megkérdezték tőle: „Hát akkor ki vagy, talán Illés?”
„Nem az vagyok” — mondta János.
„Akkor talán te vagy a próféta#próféta 1:21 Valószínűleg arra a prófétára gondoltak, akiről Mózes mondta (5Móz 18:15-19), hogy Isten majd el fogja küldeni. Lásd a 25. versben is.?”
De János így felelt: „Nem, az sem vagyok.”
22Ekkor ezt kérdezték tőle: „Hát akkor ki vagy? Mondd meg, hogy válaszolhassunk azoknak, akik küldtek minket! Mit mondasz magadról?”
23János Ézsaiás próféta szavaival válaszolt:
„Annak a hangja vagyok, aki a pusztában kiált,
s aki ezt mondja:
»Készítsetek egyenes utat az Úrnak!«” Ézs 40:3
24Ezek a küldöttek a farizeusok csoportjához tartoztak.25Tovább kérdezgették Jánost: „Ha nem vagy sem a Krisztus, sem Illés, sem pedig a próféta, akkor miért meríted be az embereket?”
26János erre így válaszolt: „Igaz, én bemerítem az embereket a vízbe, de van közöttetek valaki, akit nem ismertek.27Ő az, aki később fog megérkezni, mint én. De még arra sem vagyok méltó, hogy a saruját levegyem a lábáról.”
28Mindezek Betániában, a Jordán folyón túl történtek, ahol János bemerítette az embereket.
29Másnap János meglátta Jézust, amint feléje közeledett, és ezt mondta: „Nézzétek, ő az! Ő Isten Báránya, aki elveszi az egész világ összes bűneit!30Ő az, akiről azt mondtam, hogy később fog megérkezni, mint én, mégis nagyobb nálam, mert már előttem is létezett.31Én nem ismertem őt. Azért jöttem, hogy vízbe merítsem az embereket, és így Izráel megismerhesse őt.”
32-33Ezután János így tanúskodott: „Láttam a Szent Szellemet, amint leszállt a Mennyből, mint egy galamb, és megnyugodott őrajta. Én magam nem ismertem őt, de aki elküldött, hogy vízbe merítsem az embereket, azt mondta nekem: »Látni fogod, hogy a Szent Szellem leszáll, és megnyugszik egy férfin. Ő az, aki majd Szent Szellembe merít be.«34Én pedig láttam, amint ez beteljesedett: a Szent Szellem leszállt a Mennyből. Olyan volt, mint egy galamb. Őrá szállt le, és megnyugodott rajta, ezért tanúsítom, hogy ő az Isten Fia.”
Jézus első tanítványai
35A következő napon is ott volt János két tanítványával.36Amikor látta, hogy arra jön Jézus, ezt mondta: „Nézzétek! Ő az Isten Báránya!”
37Amikor ezt a két tanítvány meghallotta, Jézus után indultak.38Jézus megfordult, látta, hogy követik, és megkérdezte tőlük: „Mit akartok?”
Ők ezt kérdezték: „Rabbi, azaz Mester, hol laksz?”
39„Gyertek velem, és meglátjátok!” — válaszolta Jézus. Ők vele is mentek, megnézték, hol lakik, és aznap nála maradtak. Körülbelül délután négy óra volt akkor.
40Ez a két tanítvány hallotta, amit János Jézusról mondott, és követték Jézust. Az egyik András volt, Simon Péter testvére.41András azonnal megkereste testvérét, Simont, és ezt mondta neki: „Megtaláltuk a Messiást, vagyis a Krisztust!”
42Azután András odavezette Simon Pétert Jézushoz, aki ránézett, és ezt mondta: „Te Simon vagy, Jóna fia. Kéfás lesz a neved.” Ez azt jeleni: Kőszikla#Kőszikla 1:42 A görög eredetiben: „Péter”, arám nyelven: „Kéfás”. Mindkettő azt jelenti „kőszikla”..
43Másnap Jézus el akart menni Galileába. Ekkor találkozott Fülöppel, és megszólította: „Csatlakozz hozzám, és kövess engem!”44Fülöp Bétsaidából, András és Péter városából való volt.45Később Fülöp találkozott Nátánaéllel, és elújságolta neki: „Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a Törvényben, és akiről a próféták is írtak! Jézus a neve, József fia, és Názáretből való.”
46Nátánaél így válaszolt: „Ugyan, mi jó jöhet Názáretből?”
„Gyere, és nézd meg magad!” — válaszolt Fülöp.
47Amikor Jézus látta, hogy Nátánaél közeledik feléje, azt mondta róla: „Nézzétek, itt jön egy férfi, aki igazán Izráel népéhez tartozik, és akiben nincs semmi hamisság!”
48Nátánaél csodálkozva kérdezte: „Honnan ismersz engem?”
Jézus ezt válaszolta: „Láttalak téged a fügefa alatt, mielőtt Fülöp idehívott.”
49Ekkor Nátánaél ezt mondta: „Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izráel Királya!”
50Jézus így felelt: „Azért hiszel, mert azt mondtam, hogy láttalak a fügefa alatt? Ennél nagyobb dolgokat is látsz majd.”51És így folytatta: „Igazán mondom nektek: meglátjátok majd a megnyílt Mennyet, és Isten angyalait, amint fel- és leszállnak az Emberfiára.”

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.