Parallel
1
1Péter, Jézus Krisztus apostola üdvözletét küldi Isten kiválasztott népének, akik szétszóródva élnek Pontuszban, Galáciában, Kappadóciában, Ázsiában és Bitiniában.2Az Atya-Isten réges-régen elhatározta, hogy kiválaszt, és szent népévé tesz benneteket a Szent Szellem által. Isten arra választott ki benneteket, hogy engedelmeskedjetek neki, és hogy megtisztítson titeket a Jézus Krisztus vére, vagyis halála által. Isten adjon nektek egyre több kegyelmet és békességet!
Élő reménység
3Áldott legyen az Isten, Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült bennünket Jézus Krisztusnak a halálból való feltámasztása által. Így lett új életünk. Ez pedig élő reménységet jelent a számunkra.4Most tehát reménységgel várjuk, hogy megkaphassuk örökségünket, amelyet semmi sem tehet tönkre, amely soha meg nem fakul, és sohasem veszít az értékéből, mert a Mennyben őrzik a számunkra.5Mindez a tiétek, akiket Isten hatalma védelmez a hitetek által, ameddig a teljes megmenekülést el nem éritek. Ez a megmenekülés már el van készítve, de csak az idők végén válik mindenki számára jól láthatóvá.6Ezért nagy öröm tölt el benneteket, annak ellenére, hogy most még egy kis ideig különböző megpróbáltatások szomorúságot okoznak nektek.
A valódi hit
7Miért van ez így? Mert szükséges, hogy ezek a nehézségek próbára tegyék a hiteteket, vajon valódi-e. Az igazi hit ugyanis értékesebb a színtiszta aranynál. Az aranyat tűzzel tisztítják meg, mégsem marad meg örökké. Hitetek viszont, miután kipróbálták, és valódinak bizonyult, dicséretet, elismerést és dicsőséget szerez nektek, amikor Jézus Krisztus megjelenik.8Igaz, ti nem ismertétek Jézust személyesen, de mégis szeretitek őt. Bár most sem látjátok, mégis hisztek benne, és dicsőséges öröm tölt el benneteket, amelyet lehetetlen szavakkal kifejezni.9Így éritek el a hitetek célját: lelketek megmentését.
A régi idők prófétáinak üzenete
10Ezt a megmenekülést próbálták megérteni, ezt kutatták nagy szorgalommal a régi időkben a próféták is, akik Isten megmentő kegyeleméről prófétáltak, amely most megérkezett hozzátok.11Azt szerették volna tudni, hogy mikor és hogyan fog megtörténni az, amit Krisztus Szelleme mutatott nekik. A Szent Szellem a prófétákban élt, és előre megmutatta Krisztus szenvedéseit és az utána következő dicsőségét.12Azt is megmagyarázta a prófétáknak, hogy a munkájukkal nem saját maguknak, hanem az utánuk következő nemzedékeknek szolgálnak.
Igen, ti vagytok ezek, és a ti javatokra szolgál mindaz, amit a próféták mondtak! Ugyanerről beszéltek azok is, akik mostanában az örömhírt elvitték hozzátok. Isten azért küldte a Mennyből a Szent Szellemet, hogy segítsen ezeknek az embereknek az örömhírt elterjeszteni. Ezeket a dolgokat még az angyalok is nagyon szeretnék jobban érteni!
Szentek legyetek!
13Ezért készüljetek fel a szolgálatra, és józanul gondolkodjatok! Amikor Jézus Krisztus megjelenik, Isten kegyelmét hozza magával a számotokra. Ebben a kegyelemben reménykedjetek teljes erővel!14Régebben, amikor még nem ismertétek Jézus Krisztust, a bennetek lévő gonosz kívánságok szerint éltetek. Most azonban Isten engedelmes gyermekei lettetek. Ezért ne éljetek tovább úgy, mint régen,15hanem életetek minden területén szentek legyetek, mivel Isten is szent, aki elhívott benneteket!16Mert ezt mondja az Írás: „Szentek legyetek, mert én is szent vagyok!”#1:16 idézet: 3Móz 11:44-45; 19:2; 20:7. — mondja Isten.
17Amikor imádkoztok, édesapátoknak hívjátok Istent! De tudjátok meg, hogy ő kivételezés nélkül és igazságosan fog ítélni mindenkit! Ezért Isten iránti tisztelettel és istenfélelemmel éljetek, mint akik csak átutazóban vannak a Földön!
Jézus Krisztus vére
18Tartsátok szem előtt, hogy régen számotokra nem volt az életnek igazi értelme. Ezt az életmódot az őseitek hagyományozták rátok, de Isten kiszabadított benneteket ebből a céltalan életből. Ez azonban nagyon sokba került! Nem arany-, vagy ezüstpénzzel fizetett értetek, amely elveszti az értékét,19hanem Krisztus vérével, amely mindennél értékesebb. Ez a vér olyan, mint a hibátlan áldozati bárány vére.20Isten már a világ teremtése előtt kiválasztotta Krisztust, aki csak most, ezekben az utolsó napokban jelent meg értetek.21Sőt, a halálból is feltámasztotta őt, és dicsőséget adott neki. Krisztus által hisztek Istenben ti is, ezért nemcsak bíztok, hanem reménykedtek is őbenne.
Újjászülettetek!
22Mivel engedelmeskedtetek az igazságnak, ezzel megtisztítottátok lelketeket. Most tehát éljetek képmutatás nélkül, őszinte testvéri szeretetben! Isten szeretetével, tiszta szívvel#tiszta szívvel 1:22 Néhány görög kézirat szerint: „teljes szívvel”., és nagyon szeressétek egymást!23Újjászülettetek, ezért most már új életetek van. De ez nem halandó forrásból származik, mint a földi élet, hanem halhatatlanból. Ez a forrás pedig Isten beszéde, amely élő, és örökké érvényes.24Ahogyan az Írás mondja:
„Minden ember olyan, mint a fű,
és minden emberi dicsőség, mint a mező virága.
Elszárad a fű, lehull a virág,
25de az ÚR beszéde örökre érvényes marad.” Ézs 40:6-8
Ezt a beszédet hallottátok ti is, amikor az örömhírt hirdették nektek.