Marko 1
NSPL

Marko 1

1
Jovan Krstitelj priprema put za Isusa
1Ovako počinje Radosna vest o Isusu Hristu, Božijem Sinu. 2U Knjizi proroka Isaije zapisano je ovako:
„Evo, šaljem poslanika svoga ispred tvoga lica,
koji će ti put pripraviti.“
3„Glas jednog pustinjom odzvanja:
’Put Gospodnji pripravite;
drumove za njega poravnajte.’“
4I tako se pojavio Jovan krsteći u pustinji i propovedajući pokajanje i krštenje radi oproštenja greha. 5Ljudi iz cele Judeje i svi iz Jerusalima dolazili su k njemu, a on ih je krštavao u reci Jordanu, pri čemu su oni ispovedali svoje grehe. 6Jovan je bio odeven u odeću od kamilje dlake, a oko struka je imao kožni pojas. Hranio se skakavcima i divljim medom. 7Jovan je najavljivao: „Posle mene dolazi neko ko je moćniji od mene, pred kim nisam dostojan da se sagnem i odrešim remenje na njegovoj obući. 8Ja vas krštavam vodom, a on će vas krstiti Svetim Duhom.“
Isusovo krštenje i iskušenje
9Tih dana je Isus došao iz Nazareta u Galileji i Jovan ga je krstio u Jordanu. 10Dok je Isus izlazio iz vode, ugledao je otvoreno nebo i Duha kako se u vidu goluba spušta na njega. 11Uto se začuje glas sa neba: „Ti si Sin moj voljeni, ti si mi sva radost!“
Satana kuša Isusa u pustinji
12A Duh odmah odvede Isusa u pustinju. 13Tamo je proveo četrdeset dana, i bio kušan od Satane. Bio je okružen divljim životinjama i anđeli su mu služili.
Isusova služba u Galileji
Isus propoveda u Galileji
14A pošto je Jovan bio utamničen, Isus je došao u Galileju i propovedao Radosnu vest Božiju. 15Govorio je: „Nastupilo je pravo vreme! Približilo se Carstvo Božije! Pokajte se i verujte u Radosnu vest!“
Četiri ribara slede Isusa
16Kada je Isus jednom prolazio pokraj Galilejskog jezera, video je dva ribara; braću Simona i Andriju, kako bacaju ribarsku mrežu u jezero. 17Isus im reče: „Pođite za mnom i ja ću vas učiniti ribarima ljudi.“ 18Oni su odmah ostavili mreže i krenuli za njim.
19Pošavši malo dalje, video je braću Jakova i Jovana, Zavedejeve sinove. Bili su u svojoj lađici i krpili mreže. 20Isus ih je odmah pozvao i oni ostaviše svoga oca Zavedeja u lađici sa najamnicima i krenuše za njim.
Isus naučava sa velikim autoritetom
21Isus je sa svojim učenicima došao u Kafarnaum. Odmah u subotu je ušao u sinagogu i počeo da poučava. 22Ljudi su bili zadivljeni njegovim učenjem, jer ih je učio kao neko ko ima vlast, a ne kao znalci Svetoga pisma.
23U sinagogi je bio neki čovek opsednut nečistim duhom. On kriknu: 24„Šta ti imaš sa nama, Isuse Nazarećanine?! Ja znam ko si ti: sveti Božiji poslanik!“
25Isus mu pripreti i zapovedi: „Ućuti i izađi iz čoveka!“ 26Nečisti duh spopade čoveka silnim trzajima i uz vrisak ga napusti.
27Zadivljeni time, ljudi su počeli da govore jedni drugima: „Šta je ovo? Je li to neko novo učenje, budući da ima vlast da zapoveda nečistim duhovima, te mu se oni pokoravaju?“ 28Glas o Isusu se brzo proširio po celom području Galileje.
Isus isceljuje Simonovu taštu i mnoge druge
29Kada su izašli iz sinagoge, otišli su u Simonovu i Andrijinu kuću, zajedno sa Jakovom i Jovanom. 30Simonova tašta je ležala sva u groznici. Čim su stigli, rekli su Isusu za nju. 31Isus joj priđe, uze je za ruku i pridiže. Groznica je prestala, te je ona počela da ih poslužuje.
32Uveče, po zalasku sunca, narod je donosio pred Isusa sve koji su bili bolesni i one koji su bili opsednuti zlim duhovima. 33Sav grad se sjatio pred vrata te kuće. 34Isus je iscelio mnogo bolesnih od svakojakih bolesti i isterao mnoge zle duhove. Zlim duhovima je branio da govore, jer su oni znali ko je on.
Isus propoveda po Galileji
35Sledećeg jutra, dok još nije svanulo, Isus je ustao, izašao izvan grada, te otišao na jedno pusto mesto, da se moli. 36Ali Simon i oni koji su bili sa njim krenuli su da ga traže. 37Kada su ga našli, rekli su mu: „Svi te traže!“
38Ali on im je odgovorio: „Pođimo i u druga mesta u okolini, da i njima propovedam, jer sam zato došao.“ 39I tako je prošao celom Galilejom: propovedao je po tamošnjim sinagogama i izgonio zle duhove.
Isus isceljuje gubavca
40Jednom prilikom, prišao mu je neki gubavac i kleknuo pred njim moleći ga: „Ako hoćeš, možeš da me očistiš.“
41Isus se sažali nad čovekom, ispruži ruku, dotaknu ga i reče mu: „Hoću, budi čist!“ 42Guba je istog trena nestala sa njega i čovek je bio čist od gube.
43Isus ga tada otpusti uz strogu napomenu: 44„Gledaj da nikom ne govoriš o ovome, nego idi i pokaži se svešteniku, pa zatim prinesi žrtvu za očišćenje koju je propisao Mojsije, da se pred njima potvrdi da si zdrav.“ 45Ali ovaj čim ode, poče svima govoriti i razglašavati o onome što mu se dogodilo, tako da Isus nije više mogao da uđe neprimećen u mesto. Zato je boravio na pustim mestima, a narod je sa svih strana hrlio k njemu.

The Holy Bible, New Serbian Translation

Copyright © 2005, 2017 by Biblica, Inc.®

Used by permission. All rights reserved worldwide.

Sveto pismo, Novi srpski prevod

Copyright © 2005, 2017 Biblica, Inc.®

Koristi se uz dopuštenje. Sva prava zadržana.


Learn More About Novi srpski prevod

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.