Yoane 1
MNB

Yoane 1

1
Liloba na Nzambe mpe Motatoli na yango
1Na ebandeli, Ye oyo azali Liloba azalaka ; azalaka elongo na Nzambe, mpe azali Nzambe. 2Wuta na ebandeli, azalaka elongo na Nzambe. 3Nzambe akelaki biloko nyonso na nzela na Ye ; ezali na eloko moko te oyo ekelama soki na nzela na Ye te. 4Bomoi ewuta epai na Ye, mpe bomoi yango ezalaki pole mpo na bato. 5Pole engengaka kati na molili, kasi molili eyambaki yango te.
6Nzambe atindaki moto moko, kombo na ye ezalaki « Yoane. » 7Ayaki lokola motatoli, mpo na kotatola na tina na pole, mpo ete bato nyonso bandima na nzela na ye. 8Ye moko Yoane azalaki pole te, kasi ayaki nde mpo na kozala motatoli na tina na pole.
9Pole ya solo eyaki na mokili, mpe engengisaka bato nyonso. 10Ye oyo azali Liloba azalaki kati na mokili, pamba te Ye nde akelaki yango, kasi mokili endimaki Ye te. 11Ayaki epai ya ekolo na Ye, kasi bato ya ekolo na Ye moko bayambaki Ye te ; 12nzokande bato nyonso oyo bayambaki Ye, ba-oyo bandimelaki Kombo na Ye, apesaki bango makoki ya kokoma bana na Nzambe. 13Bakomi bana na Nzambe na nzela ya mbotama ya bomoto te, na posa ya bomoto te to mpe na mokano ya moto te, kasi na mokano ya Nzambe.
14Ye oyo azalaki Liloba akomaki moto mpe avandaki kati na biso, atonda na ngolu mpe na solo. Tomonaki nkembo na Ye, nkembo oyo azwi epai ya Tata na Ye, lokola Mwana se moko.
15Yoane azalaki kotatola na tina na Ye, na mongongo makasi : « Botala Ye oyo nalobaki na tina na Ye : ‹ Ye oyo azali koya sima na ngai aleki ngai na lokumu, pamba te azalaki liboso ete ngai nazala. › » 16Lokola atonda na bolingo mpo na biso, apesaki biso ngolu likolo ya ngolu ; 17pamba te Mibeko eyaki na nzela ya Moyize, kasi ngolu mpe solo eyaki na nzela ya Yesu-Klisto. 18Moto moko te amona Nzambe, kasi ezali kaka Mwana se moko oyo azali Nzambe mpe azali moko na Tata nde atalisaki biso Ye.
Bimoniseli ya liboso mpe kokoso ya liboso
Litatoli ya Yoane Mobatisi
(Mat 3.1-12; Mlk 1.2-8; Lk 3.15-17)
19Tala litatoli oyo Yoane apesaki tango bakambi ya Bayuda batindaki, wuta na Yelusalemi, Banganga-Nzambe mpe Balevi, mpo na kotuna ye :
— Yo ozali nani ?
20Abetaki monoko te, kasi alobaki na bango solo na bonsomi nyonso :
— Ngai, nazali Klisto te.
21Batunaki ye lisusu :
— Bongo ozali nani ? Ozali Eliya ?
Azongisaki :
— Nazali Eliya te.
Batunaki ye lisusu :
— Ozali mosakoli ?
Azongisaki :
— Te !
22Bakobaki kotuna ye :
— Bongo ozali penza nani ? Ozali koloba nini na tina na yo moko ? Yebisa biso yango, pamba te tosengeli kopesa eyano epai ya bato oyo batindi biso.
23Yoane azongiselaki bango kolanda ndenge mosakoli Ezayi alobaki :
— Ngai, nazali mongongo ya moto oyo azali kobelela kati na esobe : « Bobongisa nzela mpo na Nkolo ! »
24Nzokande batindami yango bazalaki Bafarizeo. 25Batunaki ye lisusu :
— Soki ozali Masiya te, Eliya te to mpe mosakoli te, bongo mpo na nini ozali kobatisa ?
26Yoane azongiselaki bango :
— Ngai, nazali kobatisa na mayi ; kasi kati na bino, ezali na Moto moko oyo bino boyebi te ; 27azali koya sima na ngai, mpe ngai nabongi kutu te mpo na kofungola ata basinga ya basandale na Ye.
28Makambo oyo nyonso esalemaki na Betani, na ngambo mosusu ya Yordani, epai wapi Yoane azalaki kobatisa.
Yesu, Mpate ya Nzambe
29Mokolo oyo elandaki, wana Yoane amonaki Yesu koya epai na ye, alobaki :
— Tala Mpate ya Nzambe, oyo alongolaka lisumu ya mokili. 30Ezali na tina na Ye nde nalobaki : « Ezali na moko oyo azali koya sima na ngai, aleki ngai na lokumu, pamba te azalaki liboso ete ngai nazala. » 31Ngai moko mpe nayebaki te soki esengelaki kozala nani ; kasi tina oyo ngai nayaki kobatisa bato na mayi, ezalaki nde mpo ete natalisa Ye epai ya bato ya Isalaele.
32Bongo Yoane apesaki litatoli oyo :
— Namonaki Molimo kokita wuta na likolo lokola ebenga mpe kovanda likolo na Ye. 33Ngai moko mpe nayebaki Ye te ; kasi Ye oyo atindaki ngai kobatisa na mayi alobaki na ngai : « Moto oyo okomona Molimo kokita mpe kowumela likolo na Ye, Ye nde akobatisa kati na Molimo Mosantu. » 34Mpe lokola ezali yango nde likambo oyo ngai namonaki, yango wana nazali kotatola : Moto oyo azali Mwana na Nzambe.
Bayekoli ya liboso ya Yesu
(Mat 4.18-22; Mlk 1.16-20; Lk 5.1-11)
35Mokolo oyo elandaki, wana Yoane azalaki lisusu na esika yango elongo na bayekoli na ye mibale, 36amonaki Yesu koleka mpe alobaki : « Botala Mpate ya Nzambe ! »
37Lokola bayekoli nyonso mibale bayokaki ndenge Yoane alobaki, balandaki Yesu. 38Bongo tango Yesu abalukaki mpo na kotala na sima, amonaki bango mibale bazali kolanda Ye. Atunaki bango :
— Bolingi nini ?
Bazongisaki :
— Rabi#1.38 Rabi elingi koloba : Moteyi., ovandaka wapi ?
39Yesu azongiselaki bango :
— Boya mpe bokomona.
Balandaki Yesu, bamonaki esika oyo azalaki kovanda mpe bavandaki elongo na Ye na mokolo wana. Ezalaki na ngonga ya minei sima na midi.
40Andre, ndeko ya Simona Petelo, azalaki moko kati na bato wana mibale oyo bayokaki maloba ya Yoane mpe balandaki Yesu. 41Akendeki kokutana na Simona, ndeko na ye, mpe alobaki na ye : « Tomoni Masiya#1.41 Masiya elingi koloba : Klisto.  ! » 42Bongo amemaki Simona epai ya Yesu.
Yesu atalaki Simona mpe alobaki : « Ozali Simona, mwana mobali ya Yoane ; kasi bakobanda kobenga yo Sefasi#1.42 Sefasi elingi koloba : Libanga.. »
43Mokolo oyo elandaki, Yesu azwaki mokano ya kokende na Galile. Na nzela, akutanaki na Filipo mpe alobaki na ye :
« Landa Ngai. »
44Filipo, Andre mpe Petelo bazalaki bato ya engumba Betisaida. 45Filipo akutanaki na Natanaele mpe alobaki na ye :
— Tomoni Yesu ya Nazareti, mwana mobali ya Jozefi, oyo Moyize alobela kati na buku ya Mobeko, mpe oyo basakoli balobela.
46Natanaele atunaki ye :
— Boni, eloko ya malamu ekoki mpe kobima na Nazareti ?
Filipo azongiselaki ye :
— Yaka mpe okomona yo moko.
47Tango Yesu amonaki Natanaele koya epai na Ye, alobaki na tina na ye :
— Tala moto ya Isalaele ya solo-solo oyo, kati na ye, lokuta ezali te !
48Natanaele atunaki Ye :
— Oyebi ngai ndenge nini ?
Yesu azongiselaki ye :
— Liboso ete Filipo abenga yo, wana ozalaki nanu na se ya nzete ya figi, namonaki yo.
49Natanaele alobaki :
— Moteyi, ozali solo Mwana na Nzambe ; ozali penza Mokonzi ya Isalaele.
50Yesu alobaki na ye :
— Ondimi kaka mpo ete nalobi na yo : Namonaki yo na se ya nzete ya figi ? Okomona lisusu makambo minene koleka oyo.
51Bongo alobaki lisusu : « Nazali koloba na bino penza ya solo : bokomona Likolo kofungwama, mpe ba-anjelu ya Nzambe komata mpe kokita mpo na Mwana na Moto. »

Mokanda na Bomoi™

Makomi na se ya bokonzi © 2002, 2020 Biblica, Inc.

Esalelami na ndingisa ya Biblica. Makoki nyonso ebatelema kati na mokili mobimba.

Lingala Contemporary Bible™

Copyright © 2002, 2020 by Biblica, Inc.

Used with permission. All rights reserved worldwide.


Learn More About Mokanda na Bomoi