Parallel
6
Избрани са седем помощника
1В онези дни, когато броят на последователите непрекъснато растеше, говорещите гръцки юдеи се оплакаха срещу говорещите арамейски юдеи, изтъквайки, че вдовиците им били пренебрегвани при ежедневното разпределение на храната.2Дванадесетте апостола събраха всички последователи и казаха: „Не е редно да изоставим Божието слово, за да се занимаваме с осигуряването на храната.3Затова, братя, изберете между вас седем души с добра репутация, изпълнени с Духа и с мъдрост, които да поставим на тази служба.4А ние ще се отдадем на молитва и на делото на проповядването.“
5Това предложение се хареса на всички. Те избраха Стефан (мъж, изпълнен с вяра и със Святия Дух), Филип,#Филип 6:5 Не апостол Филип. Прохор, Никанор, Тимон, Пармен и Николай, прозелит#прозелит Човек с друга вяра, приел юдейската религия. от Антиохия.6Представиха ги на апостолите, които се помолиха и положиха ръцете си#полагам ръце Полагането на ръце се използва за излекуване, за предаване на духовна дарба, за назначаване в служение или просто за благославяне. върху тях.
7И така Божието слово се разпространяваше, броят на последователите в Ерусалим се увеличаваше все повече и много юдейски свещеници се подчиняваха на вярата.
Юдеите срещу Стефан
8Изпълнен с Божията благодат и сила, Стефан вършеше велики чудеса и знамения сред хората.9Но някои от така наречената синагога#синагога Място, където юдеите се събират за молитва, изучаване на Писанията и други обществени срещи. на либертинците#Либертинци Юдеи, които са били роби или чиито бащи са били роби, но сега са свободни. се надигнаха срещу него. Това бяха юдеи от Киринея и Александрия, от Киликия и Азия.#Азия Западната част на Мала Азия. Те завързаха спор със Стефан,10но бяха безсилни пред мъдростта и Духа, с които той говореше.
11Тогава подкупиха няколко души да кажат: „Чухме го да изрича богохулства срещу Моисей и Бога.“12По този начин те подтикнаха народа, старейшините и законоучителите, които дойдоха, заловиха го и го отведоха пред Синедриона.#Синедрион Върховният съвет на евреите, който служи и като съд.
13Доведоха и лъжесвидетели, които казаха: „Този човек непрестанно хули това свято място и закона.14Чухме го да казва, че онзи Исус от Назарет ще разруши този храм и ще промени обичаите, които Моисей ни предаде.“15Всички, които седяха в Синедриона, се вгледаха в него и видяха, че лицето му е като на ангел.