ᒫᑎᔫ 1
JBCNT

ᒫᑎᔫ 1

1
ᐊᓂᔫᐦ ᐊᐌᔫᐦ ᐁ ᐃᐦᑖᔨᒡ ᑳ ᐅᐦᒋ ᐋᓂᔅᒉ ᐱᒫᑎᓰᑦ ᒌᓴᔅ
ᓘᒃ 3:23-38
1ᒌᓴᔅ ᙭ ᓂᑲ ᐋᔨᒨᒫᐤ᙮ ᓃᔥᑕᒻ ᐅᑖᓂᔅᒉᓰᒻ ᐁ ᐃᐦᑖᔨᒡ ᓂᑲ ᐅᐦᒋ ᒋᐦᒋᐸᔨᐦᑖᓐ ᐁ ᐋᔨᒨᒪᒃ᙮ ᐊᓂᔮᓈ ᒋᔐᐅᒋᒫᐤ ᑌᐱᑦ ᐁᒄ ᒫᒃ ᐊᓂᔮᓇ ᐁᑉᕋᐦᐊᒻ ᐁ ᐃᐦᑖᔨᒡ ᒌ ᐅᐦᒋ ᐋᓂᔅᒉ ᐱᒫᑎᓯᔫ᙮
2ᐁᑉᕋᐦᐊᒻ ᒫᒃ ᐊᐃᓴᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ, ᐁᒄ ᒫᒃ ᐊᐃᓴᒃ ᒉᑲᑉ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ, ᒉᑲᑉ ᒫᒃ ᒍᑕ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᐁᒄ ᒫᒃ ᐊᓂᔫ ᐐᒋᔖᓂᔫᐦ, 3ᒍᑕ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᐯᕃᔅ ᐁᒄ ᒫᒃ ᓭᕋ, ᑕᒪᕐ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑳᐎᔫᒡ᙮ ᐯᕃᔅ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᐦᐁᔅᕈᓐ, ᐦᐁᔅᕈᓐ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᕋᒻ᙮ 4ᕋᒻ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᐊᒥᓇᑕᑉ, ᐊᒥᓇᑕᑉ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᓈᔣᓐ, ᓈᔣᓐ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᓴᓪᒪᓐ᙮ 5ᓴᓪᒪᓐ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᑆᐋᔅ, ᕃᐦᐋᑉ ᒌ ᐅᑳᐎᔫ᙮ ᑆᐋᔅ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᐅᐯᑦ, ᕈᑦ ᒌ ᐅᑳᐎᔫ᙮ ᐅᐯᑦ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᒉᓰ, 6ᒉᓰ ᒫᒃ ᒋᔐᐅᒋᒫᐤ ᑌᐱᑦ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ᙮
ᑌᐱᑦ ᒫᒃ ᔂᓚᒪᓐ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ, ᐅᕆᐊᐦ ᒫᒃ ᐐᒋᔅᑴᐅᔫᐦ ᒌ ᐅᑳᐎᔫ ᔂᓚᒪᓐ᙮ 7ᔂᓚᒪᓐ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᕃᐦᐙᑆᒻ, ᕃᐦᐙᑆᒻ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᐊᐸᐃᒐ᙮ ᐊᐸᐃᒐ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᐊᓴ, 8ᐊᓴ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᒉᐦᐙᔕᕙᑦ, ᒉᐦᐙᔕᕙᑦ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᒉᐦᐙᕋᒻ᙮ ᒉᐦᐙᕋᒻ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᔫᓴᔭ, 9ᔫᓴᔭ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᒞᑕᒻ, ᒞᑕᒻ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᐁᐦᐊᔅ᙮ ᐁᐦᐊᔅ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᐦᐁᓯᑲᔭ, 10ᐦᐁᓯᑲᔭ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᒪᓈᓭ᙮ ᒪᓈᓭ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᐊᒸᓐ, ᐊᒸᓐ ᒫᒃ ᒞᓴᔭ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ᙮ 11ᒞᓴᔭ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᒉᒀᓈᔭ ᑲᔦ ᐊᓂᔫ ᐐᒋᔖᓂᔫᐦ᙮ ᐁᐅᒄ ᐅᔫ ᒣᒀᒡ ᐊᓂᒌ ᐃᔅᕋᐁᓪ ᐄᓅᒡ ᐊᓂᑌ ᐹᐱᓨᓐ ᑳ ᐃᑐᐦᑕᐦᐋᑲᓅᑣᐤ ᐁ ᒫᑯᓈᑲᓅᑣᐤ᙮
12ᔖᔥ ᒫᒃ ᐊᓂᒌ ᐄᓅᒡ ᐊᓂᑌ ᐹᐱᓨᓐ ᒌ ᐃᐦᑖᐅᒡ ᐊᓂᑌ ᑳ ᐃᑐᐦᑕᐦᐋᑲᓅᑣᐤ, ᐁᒄ ᒉᒀᓈᔭ ᑳ ᐅᑯᓯᓯᑦ, ᔐᓪᑎᔦᓪ ᒌ ᐃᔑᓂᐦᑳᑌᐤ᙮ ᔐᓪᑎᔦᓪ ᒫᒃ ᓭᕈᐸᐯᓪ ᒌ ᐃᔑᓂᐦᑳᓱᔫᐦ ᐅᑯᓯᓴ᙮ 13ᓭᕈᐸᐯᓪ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᐊᐱᔪᑦ, ᐊᐱᔪᑦ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᐁᓕᔭᑭᒻ, ᐁᓕᔭᑭᒻ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᐊᔂᕐ, 14ᐊᔂᕐ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᓴᑣᒃ, ᓴᑣᒃ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᐊᒋᒻ, ᐊᒋᒻ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᐁᓕᔪᑦ, 15ᐁᓕᔪᑦ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᐁᓕᔦᓴᕐ, ᐁᓕᔦᓴᕐ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᒪᑕᓐ, ᒪᑕᓐ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᒉᑲᑉ, 16ᒉᑲᑉ ᒫᒃ ᒞᓴᕝ ᒌ ᐃᔑᓂᐦᑳᓱᔫᐦ ᐅᑯᓯᓴ, ᐁᐅᒄ ᒫᒃ ᐅᔫᐦ ᒣᕇ ᑳ ᐅᓈᐯᒥᑦ᙮ ᐁᐅᒄ ᐅᔫᐦ ᒣᕇ ᑳ ᐅᑳᐎᔨᑦ ᒌᓴᔅ ᐊᓐ ᙭ ᑳ ᐃᔑᓂᐦᑳᑖᑲᓅᑦ᙮
17ᓀᐅᔖᑉ ᒫᒃ ᒌ ᑕᔔᒡ ᐅᒌ ᐅᐦᑖᐐᒫᐅᒡ ᑲᔦ ᐅᑯᓯᓯᒫᐅᒡ ᐊᓂᑌ ᐁᑉᕋᐦᐊᒻ ᐁ ᐃᐦᑖᔨᒡ ᐁ ᒌ ᐅᐦᒋ ᐋᓂᔅᒉ ᐱᒫᑎᓰᑣᐤ ᐊᓂᑌ ᑌᐱᑦ ᐁ ᐃᐦᑖᑦ ᐃᔑ᙮ ᓀᐅᔖᑉ ᑲᔦ ᒌ ᑕᔔᒡ ᑌᐱᑦ ᐁ ᐃᐦᑖᔨᒡ ᐁ ᒌ ᐅᐦᒋ ᐋᓂᔅᒉ ᐱᒫᑎᓰᑣᐤ ᐅᐦᑖᐐᒫᐅᒡ ᐊᓂᑌ ᐃᔑ ᐃᔅᑯᑕᒃ ᑳ ᒫᑯᓈᑲᓅᑣᐤ ᐄᓅᒡ ᐊᓂᑌ ᐹᐱᓨᓂᐦᒡ ᑳ ᐃᑐᐦᑕᐦᐋᑲᓅᑣᐤ᙮ ᐁᑯᑦ ᒦᓐ ᓀᐅᔖᑉ ᑳ ᐅᐦᒋ ᐋᓂᔅᒉ ᐱᒫᑎᓰᑣᐤ ᐅᐦᑖᐐᒫᐅᒡ ᐊᓂᑦ ᐅᐦᒋ ᐊᓂᑌ ᒫᒃ ᐃᔑ ᙭ ᑳ ᐱᒫᑎᓰᑦ᙮
ᒌᓴᔅ ᑳ ᐱᒫᑎᓰᑦ
ᓘᒃ 2:1-7
18ᒫᐤ ᒫᒃ ᑳ ᐃᔅᐸᔨᔨᒡ ᐃᔅᑯᑕᒃ ᒉ ᐱᒫᑎᓰᑦ ᒌᓴᔅ᙮ ᒣᕇ, ᐊᓂᔫᐦ ᒌᓴᔅ ᒉ ᐅᑳᐐᑦ ᒋᐹ ᓃᐴᒡ ᐊᓂᔫ ᒞᓴᕝ, ᒥᒄ ᒫᒃ ᐁᔥᒄ ᐁᑳ ᐅᐦᒋ ᓃᐴᑣᐤ ᒌ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᒻ ᒣᕇ ᐁ ᑲᓄᐌᔨᒫᐅᓱᑦ᙮ ᐊᓂᔫ ᒫᒃ ᐊᐙᔕ ᑳ ᐊᔮᐙᑦ ᑳ ᐸᔦᐦᒋᓯᔨᒡ ᐊᐦᒑᐦᑾ ᒌ ᐃᐦᑑᑖᑰ ᒉᒌ ᐊᔮᐙᑦ᙮ 19ᐊᓐ ᒫᒃ ᓈᐯᐤ ᒞᓴᕝ ᒨᔥ ᑯᐃᔅᒄ ᑳ ᐐ ᐃᐦᑎᑦ ᒌ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᓲ᙮ ᐃᔅᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᒉᔅᒉᔨᒫᑦ ᒣᕇ ᐁ ᑲᓄᐌᔨᒫᐅᓱᔨᒡ ᓇᒧᐃ ᐅᐦᒋ ᓂᑐᐌᔨᒣᐤ ᓂᑕᐐᓐ ᒉᒌ ᐃᑖᒋᒫᑲᓄᔨᒡ ᐊᓂᑌ ᐁ ᒥᐦᒉᑎᓈᓄᔨᒡ ᐁᒄ ᑳ ᑲᑴᑌᔨᐦᑕᐦᒃ ᒋᔮᒻ ᒉᒌ ᓇᑲᑖᑦ᙮ 20ᒣᒀᒡ ᐅᔫ ᐁ ᒫᒥᑐᓀᔨᐦᑕᐦᒃ, ᐃᔅᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᓀᐹᑦ, ᐅᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐤ ᐅᑌᓂᒋᓚᒥᔫᐦ ᒌ ᓅᑯᔒᔥᑖᑰ ᐅᐳᐙᒧᐎᓂᐦᒡ ᐁ ᐃᑎᑯᑦ, ᒞᓴᕝ, ᒋᔭ ᐊᓂᔮ ᑌᐱᑦ ᐋᓂᔅᒉ ᐅᑯᓯᓴ, ᐁᑳᐐ ᑯᔥᑖᒡ ᒉᒌ ᐐᒋᒪᑦ ᒣᕇ ᐌᔥ ᑳ ᐸᔦᐦᒋᓯᔨᒡ ᐊᐦᒑᐦᑾ ᒌ ᐃᐦᑑᑖᑰ ᒉᒌ ᐊᔮᐙᑦ ᐊᓂᔫ ᐊᐙᔕ᙮ 21ᑲᑕ ᓈᐯᔒᐎᔫᐦ ᐊᓂᔫᐦ ᐅᑕᐙᔒᒻᐦ, ᒌᓴᔅ ᒋᑲ ᐃᔑᓂᐦᑳᑖᐙᐤ, ᐌᔥ ᐁᐅᒄ ᐆ ᒉ ᐱᒫᒋᐦᐋᑦ ᐊᐌᔫ ᐅᒪᒑᑎᓰᐎᓃᐦᒡ ᐅᐦᒋ᙮ ᐁᐅᒄ ᐅᔫ ᑳ ᐃᑎᑯᑦ ᒞᓴᕝ ᐊᓂᔫ ᐁᓐᒋᓪ᙮
22ᐁᐅᑯᓐ ᓂᐦᐋᐤ ᑳ ᐃᔅᐸᔨᔨᒡ ᑖᓐ ᑳ ᐯᒋ ᐃᑗᔨᑯᐸᓀᓐᐦ ᐅᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐤ ᐅᒋᔅᒋᐌᐦᐄᒉᓰᒻ ᑳ ᐃᑗᔨᒡ, 23ᐃᔥᑴᔥ ᐁᑳ ᐐᔅᑳᑦ ᐅᐦᒋ ᒋᔅᒉᔨᒪᑯᑦ ᓈᐯᐤ ᒋᑲ ᐊᔮᐌᐤ ᐊᐙᔕ, ᒋᑲ ᓈᐯᔒᐎᔫᐦ ᒫᒃ, ᐄᒪᓄᐁᓪ ᒋᑲ ᐃᔑᓂᐦᑳᑖᑲᓅ᙮ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐁ ᐯᒋ ᐃᐦᑖᑦ ᐅᑕᐦ ᐁ ᐃᐦᑖᔨᐦᒄ ᐃᔑ ᐃᑗᔥᑕᒧᐙᑖᑲᓅ ᐆ ᐃᔑᓂᐦᑳᓱᐎᓐ᙮
24ᐃᔅᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᐌᓂᔥᑳᑦ ᒞᓴᕝ, ᒌ ᐃᐦᑑᑕᒻ ᑖᓐ ᑳ ᐃᑕᔓᒥᑯᑦ ᐊᓂᔫ ᐅᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐤ ᐅᑌᓐᒋᓚᒥᔫᐦ, ᒌ ᐐᒋᒣᐤ ᐊᓂᔫᐦ ᒣᕇ᙮ 25ᒥᒄ ᒫᒃ ᓇᒧᐃ ᐐᔅᑳᑦ ᐅᐦᒋ ᐱᔅᒉᔨᒣᐤ ᐹᑎᔥᑳᓐ ᑳ ᐱᒫᑎᓯᔨᒡ ᐊᓂᔫ ᐅᑕᐙᔒᒥᔫᐦ᙮ ᒞᓴᕝ ᒫᒃ ᒌᓴᔅ ᒌ ᐃᔑᓂᐦᑳᑌᐤ ᐊᓂᔫ ᐊᐙᔕ᙮

Southern East Cree - Syllabic script New Testament © Wycliffe Bible Translators, Inc. and Canadian Bible Society, 2001.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Learn More About ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᑕᔨᒳᐃᓐ ᑳ ᐅᔅᑳᒡ ᑌᔅᑎᒥᓐᑦ