ᒫᑎᔫ 1
JBCNT

ᒫᑎᔫ 1

1
ᐊᓂᔫᐦ ᐊᐌᔫᐦ ᐁ ᐃᐦᑖᔨᒡ ᑳ ᐅᐦᒋ ᐋᓂᔅᒉ ᐱᒫᑎᓰᑦ ᒌᓴᔅ
ᓘᒃ 3:23-38
1ᒌᓴᔅ ᙭ ᓂᑲ ᐋᔨᒨᒫᐤ᙮ ᓃᔥᑕᒻ ᐅᑖᓂᔅᒉᓰᒻ ᐁ ᐃᐦᑖᔨᒡ ᓂᑲ ᐅᐦᒋ ᒋᐦᒋᐸᔨᐦᑖᓐ ᐁ ᐋᔨᒨᒪᒃ᙮ ᐊᓂᔮᓈ ᒋᔐᐅᒋᒫᐤ ᑌᐱᑦ ᐁᒄ ᒫᒃ ᐊᓂᔮᓇ ᐁᑉᕋᐦᐊᒻ ᐁ ᐃᐦᑖᔨᒡ ᒌ ᐅᐦᒋ ᐋᓂᔅᒉ ᐱᒫᑎᓯᔫ᙮
2ᐁᑉᕋᐦᐊᒻ ᒫᒃ ᐊᐃᓴᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ, ᐁᒄ ᒫᒃ ᐊᐃᓴᒃ ᒉᑲᑉ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ, ᒉᑲᑉ ᒫᒃ ᒍᑕ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᐁᒄ ᒫᒃ ᐊᓂᔫ ᐐᒋᔖᓂᔫᐦ, 3ᒍᑕ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᐯᕃᔅ ᐁᒄ ᒫᒃ ᓭᕋ, ᑕᒪᕐ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑳᐎᔫᒡ᙮ ᐯᕃᔅ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᐦᐁᔅᕈᓐ, ᐦᐁᔅᕈᓐ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᕋᒻ᙮ 4ᕋᒻ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᐊᒥᓇᑕᑉ, ᐊᒥᓇᑕᑉ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᓈᔣᓐ, ᓈᔣᓐ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᓴᓪᒪᓐ᙮ 5ᓴᓪᒪᓐ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᑆᐋᔅ, ᕃᐦᐋᑉ ᒌ ᐅᑳᐎᔫ᙮ ᑆᐋᔅ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᐅᐯᑦ, ᕈᑦ ᒌ ᐅᑳᐎᔫ᙮ ᐅᐯᑦ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᒉᓰ, 6ᒉᓰ ᒫᒃ ᒋᔐᐅᒋᒫᐤ ᑌᐱᑦ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ᙮
ᑌᐱᑦ ᒫᒃ ᔂᓚᒪᓐ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ, ᐅᕆᐊᐦ ᒫᒃ ᐐᒋᔅᑴᐅᔫᐦ ᒌ ᐅᑳᐎᔫ ᔂᓚᒪᓐ᙮ 7ᔂᓚᒪᓐ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᕃᐦᐙᑆᒻ, ᕃᐦᐙᑆᒻ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᐊᐸᐃᒐ᙮ ᐊᐸᐃᒐ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᐊᓴ, 8ᐊᓴ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᒉᐦᐙᔕᕙᑦ, ᒉᐦᐙᔕᕙᑦ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᒉᐦᐙᕋᒻ᙮ ᒉᐦᐙᕋᒻ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᔫᓴᔭ, 9ᔫᓴᔭ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᒞᑕᒻ, ᒞᑕᒻ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᐁᐦᐊᔅ᙮ ᐁᐦᐊᔅ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᐦᐁᓯᑲᔭ, 10ᐦᐁᓯᑲᔭ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᒪᓈᓭ᙮ ᒪᓈᓭ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᐊᒸᓐ, ᐊᒸᓐ ᒫᒃ ᒞᓴᔭ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ᙮ 11ᒞᓴᔭ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᒉᒀᓈᔭ ᑲᔦ ᐊᓂᔫ ᐐᒋᔖᓂᔫᐦ᙮ ᐁᐅᒄ ᐅᔫ ᒣᒀᒡ ᐊᓂᒌ ᐃᔅᕋᐁᓪ ᐄᓅᒡ ᐊᓂᑌ ᐹᐱᓨᓐ ᑳ ᐃᑐᐦᑕᐦᐋᑲᓅᑣᐤ ᐁ ᒫᑯᓈᑲᓅᑣᐤ᙮
12ᔖᔥ ᒫᒃ ᐊᓂᒌ ᐄᓅᒡ ᐊᓂᑌ ᐹᐱᓨᓐ ᒌ ᐃᐦᑖᐅᒡ ᐊᓂᑌ ᑳ ᐃᑐᐦᑕᐦᐋᑲᓅᑣᐤ, ᐁᒄ ᒉᒀᓈᔭ ᑳ ᐅᑯᓯᓯᑦ, ᔐᓪᑎᔦᓪ ᒌ ᐃᔑᓂᐦᑳᑌᐤ᙮ ᔐᓪᑎᔦᓪ ᒫᒃ ᓭᕈᐸᐯᓪ ᒌ ᐃᔑᓂᐦᑳᓱᔫᐦ ᐅᑯᓯᓴ᙮ 13ᓭᕈᐸᐯᓪ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᐊᐱᔪᑦ, ᐊᐱᔪᑦ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᐁᓕᔭᑭᒻ, ᐁᓕᔭᑭᒻ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᐊᔂᕐ, 14ᐊᔂᕐ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᓴᑣᒃ, ᓴᑣᒃ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᐊᒋᒻ, ᐊᒋᒻ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᐁᓕᔪᑦ, 15ᐁᓕᔪᑦ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᐁᓕᔦᓴᕐ, ᐁᓕᔦᓴᕐ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᒪᑕᓐ, ᒪᑕᓐ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑯᓯᓲ ᒉᑲᑉ, 16ᒉᑲᑉ ᒫᒃ ᒞᓴᕝ ᒌ ᐃᔑᓂᐦᑳᓱᔫᐦ ᐅᑯᓯᓴ, ᐁᐅᒄ ᒫᒃ ᐅᔫᐦ ᒣᕇ ᑳ ᐅᓈᐯᒥᑦ᙮ ᐁᐅᒄ ᐅᔫᐦ ᒣᕇ ᑳ ᐅᑳᐎᔨᑦ ᒌᓴᔅ ᐊᓐ ᙭ ᑳ ᐃᔑᓂᐦᑳᑖᑲᓅᑦ᙮
17ᓀᐅᔖᑉ ᒫᒃ ᒌ ᑕᔔᒡ ᐅᒌ ᐅᐦᑖᐐᒫᐅᒡ ᑲᔦ ᐅᑯᓯᓯᒫᐅᒡ ᐊᓂᑌ ᐁᑉᕋᐦᐊᒻ ᐁ ᐃᐦᑖᔨᒡ ᐁ ᒌ ᐅᐦᒋ ᐋᓂᔅᒉ ᐱᒫᑎᓰᑣᐤ ᐊᓂᑌ ᑌᐱᑦ ᐁ ᐃᐦᑖᑦ ᐃᔑ᙮ ᓀᐅᔖᑉ ᑲᔦ ᒌ ᑕᔔᒡ ᑌᐱᑦ ᐁ ᐃᐦᑖᔨᒡ ᐁ ᒌ ᐅᐦᒋ ᐋᓂᔅᒉ ᐱᒫᑎᓰᑣᐤ ᐅᐦᑖᐐᒫᐅᒡ ᐊᓂᑌ ᐃᔑ ᐃᔅᑯᑕᒃ ᑳ ᒫᑯᓈᑲᓅᑣᐤ ᐄᓅᒡ ᐊᓂᑌ ᐹᐱᓨᓂᐦᒡ ᑳ ᐃᑐᐦᑕᐦᐋᑲᓅᑣᐤ᙮ ᐁᑯᑦ ᒦᓐ ᓀᐅᔖᑉ ᑳ ᐅᐦᒋ ᐋᓂᔅᒉ ᐱᒫᑎᓰᑣᐤ ᐅᐦᑖᐐᒫᐅᒡ ᐊᓂᑦ ᐅᐦᒋ ᐊᓂᑌ ᒫᒃ ᐃᔑ ᙭ ᑳ ᐱᒫᑎᓰᑦ᙮
ᒌᓴᔅ ᑳ ᐱᒫᑎᓰᑦ
ᓘᒃ 2:1-7
18ᒫᐤ ᒫᒃ ᑳ ᐃᔅᐸᔨᔨᒡ ᐃᔅᑯᑕᒃ ᒉ ᐱᒫᑎᓰᑦ ᒌᓴᔅ᙮ ᒣᕇ, ᐊᓂᔫᐦ ᒌᓴᔅ ᒉ ᐅᑳᐐᑦ ᒋᐹ ᓃᐴᒡ ᐊᓂᔫ ᒞᓴᕝ, ᒥᒄ ᒫᒃ ᐁᔥᒄ ᐁᑳ ᐅᐦᒋ ᓃᐴᑣᐤ ᒌ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᒻ ᒣᕇ ᐁ ᑲᓄᐌᔨᒫᐅᓱᑦ᙮ ᐊᓂᔫ ᒫᒃ ᐊᐙᔕ ᑳ ᐊᔮᐙᑦ ᑳ ᐸᔦᐦᒋᓯᔨᒡ ᐊᐦᒑᐦᑾ ᒌ ᐃᐦᑑᑖᑰ ᒉᒌ ᐊᔮᐙᑦ᙮ 19ᐊᓐ ᒫᒃ ᓈᐯᐤ ᒞᓴᕝ ᒨᔥ ᑯᐃᔅᒄ ᑳ ᐐ ᐃᐦᑎᑦ ᒌ ᐃᑌᔨᐦᑖᑯᓲ᙮ ᐃᔅᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᒉᔅᒉᔨᒫᑦ ᒣᕇ ᐁ ᑲᓄᐌᔨᒫᐅᓱᔨᒡ ᓇᒧᐃ ᐅᐦᒋ ᓂᑐᐌᔨᒣᐤ ᓂᑕᐐᓐ ᒉᒌ ᐃᑖᒋᒫᑲᓄᔨᒡ ᐊᓂᑌ ᐁ ᒥᐦᒉᑎᓈᓄᔨᒡ ᐁᒄ ᑳ ᑲᑴᑌᔨᐦᑕᐦᒃ ᒋᔮᒻ ᒉᒌ ᓇᑲᑖᑦ᙮ 20ᒣᒀᒡ ᐅᔫ ᐁ ᒫᒥᑐᓀᔨᐦᑕᐦᒃ, ᐃᔅᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᓀᐹᑦ, ᐅᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐤ ᐅᑌᓂᒋᓚᒥᔫᐦ ᒌ ᓅᑯᔒᔥᑖᑰ ᐅᐳᐙᒧᐎᓂᐦᒡ ᐁ ᐃᑎᑯᑦ, ᒞᓴᕝ, ᒋᔭ ᐊᓂᔮ ᑌᐱᑦ ᐋᓂᔅᒉ ᐅᑯᓯᓴ, ᐁᑳᐐ ᑯᔥᑖᒡ ᒉᒌ ᐐᒋᒪᑦ ᒣᕇ ᐌᔥ ᑳ ᐸᔦᐦᒋᓯᔨᒡ ᐊᐦᒑᐦᑾ ᒌ ᐃᐦᑑᑖᑰ ᒉᒌ ᐊᔮᐙᑦ ᐊᓂᔫ ᐊᐙᔕ᙮ 21ᑲᑕ ᓈᐯᔒᐎᔫᐦ ᐊᓂᔫᐦ ᐅᑕᐙᔒᒻᐦ, ᒌᓴᔅ ᒋᑲ ᐃᔑᓂᐦᑳᑖᐙᐤ, ᐌᔥ ᐁᐅᒄ ᐆ ᒉ ᐱᒫᒋᐦᐋᑦ ᐊᐌᔫ ᐅᒪᒑᑎᓰᐎᓃᐦᒡ ᐅᐦᒋ᙮ ᐁᐅᒄ ᐅᔫ ᑳ ᐃᑎᑯᑦ ᒞᓴᕝ ᐊᓂᔫ ᐁᓐᒋᓪ᙮
22ᐁᐅᑯᓐ ᓂᐦᐋᐤ ᑳ ᐃᔅᐸᔨᔨᒡ ᑖᓐ ᑳ ᐯᒋ ᐃᑗᔨᑯᐸᓀᓐᐦ ᐅᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐤ ᐅᒋᔅᒋᐌᐦᐄᒉᓰᒻ ᑳ ᐃᑗᔨᒡ, 23ᐃᔥᑴᔥ ᐁᑳ ᐐᔅᑳᑦ ᐅᐦᒋ ᒋᔅᒉᔨᒪᑯᑦ ᓈᐯᐤ ᒋᑲ ᐊᔮᐌᐤ ᐊᐙᔕ, ᒋᑲ ᓈᐯᔒᐎᔫᐦ ᒫᒃ, ᐄᒪᓄᐁᓪ ᒋᑲ ᐃᔑᓂᐦᑳᑖᑲᓅ᙮ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐁ ᐯᒋ ᐃᐦᑖᑦ ᐅᑕᐦ ᐁ ᐃᐦᑖᔨᐦᒄ ᐃᔑ ᐃᑗᔥᑕᒧᐙᑖᑲᓅ ᐆ ᐃᔑᓂᐦᑳᓱᐎᓐ᙮
24ᐃᔅᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᐌᓂᔥᑳᑦ ᒞᓴᕝ, ᒌ ᐃᐦᑑᑕᒻ ᑖᓐ ᑳ ᐃᑕᔓᒥᑯᑦ ᐊᓂᔫ ᐅᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐤ ᐅᑌᓐᒋᓚᒥᔫᐦ, ᒌ ᐐᒋᒣᐤ ᐊᓂᔫᐦ ᒣᕇ᙮ 25ᒥᒄ ᒫᒃ ᓇᒧᐃ ᐐᔅᑳᑦ ᐅᐦᒋ ᐱᔅᒉᔨᒣᐤ ᐹᑎᔥᑳᓐ ᑳ ᐱᒫᑎᓯᔨᒡ ᐊᓂᔫ ᐅᑕᐙᔒᒥᔫᐦ᙮ ᒞᓴᕝ ᒫᒃ ᒌᓴᔅ ᒌ ᐃᔑᓂᐦᑳᑌᐤ ᐊᓂᔫ ᐊᐙᔕ᙮

© Wycliffe Bible Translators, Inc. and Canadian Bible Society, 2001.


Learn More About ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐅᑕᔨᒳᐃᓐ ᑳ ᐅᔅᑳᒡ ᑌᔅᑎᒥᓐᑦ

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.