Matthew 2
CRJRNT
2
Maaniteuch waapanuutaahch kaa uhtuhtetwaau
1Anite maak Bethlehem kaa ishinihkaateyich ihtaawiniyuu anite Judea aschiihch kaa ihtakuniyich ekute kaa pimaatisiit Jesus. Mekwaach Herod chii chisheuchimaawiyuuh. Chii uhchi takushinuuch maak naapeuch kaa kachehtaaweyihtahkwaau anit Jerusalemihch waapanuutaahch e uhtuhtetwaau. 2Ekw kaa naanituu kakwechihcheyimutwaau e itwetwaau, “Taanite e ihtaat an awaash kaa pimaatisiit aniyuuh Jewa iinuuch che uchisheuchimaamitwaau. Wesin nichii waapamaanaan achahkush anite waapanuutaahch. Eukw aniyuu chipaa nuukusiyuu iskutak pimaatisiite. Ekw kaa pechi takushiniyaahch chechii pechi nuuchiishtuwachiht.”
3Iskutak maak chisheuchimaau Herod piyehtahk uyuu, naashch chii mukushkaateyihtam kaye misiwe awenichii anit Jerusalemihch kaa ihtaatwaau kaye wiyawaau chii ayimitutamuch uyuu. 4Ekw Herod kaa wiishaamaat misiwe aniyuuh kaa niikaanapiyich ayimiheuchimaauh kaye aniyuu kaa chiskutamaacheyitwaauh wiishuwewiniyuu, ekw kaa itaat, “Chekw ihtaawiniyuu chipaa pimaatisiyuu an Christ.”
5Ekw kaa itikut, “Chii iinaanuu kiipaa anite aniyuu ihtaawiniyuu Bethlehem kaa ishinihkaateyich anite itehche Judea aschiihch ekute che pimaatisiit an Christ. Wesh maauyuu kaa itisinahamukupane an uchischiwehiichesuu,
6Bethlehem anite Judah aschiihch kaa ihtakuhch ihtaawin, namui ekaa chika uhchi chiihkaayeyihtaakun an ihtaawin e tahtihkwaau ihtaawin anite Judah, wesh ekute che uhchiit an che niikaanishkuwaat kaye che chischinuhtahaat Israel nitiiniim.”
7Iskutak Herod kaa pehtahk uyuu chiimuut chii wiishaameu aniyuu kaa kachehtaaweyihtamiitwaauh naapeuh, ekw kaa kakwechimaat taaishpish nihaau kaa waapamaayich aniyuu achahkusha e nuukusiyich. 8Ekw kaa itishahwaat aniyuu kaa kachehtaaweyihtamiitwaauh naapeuh anite Bethlehemihch e itaat, “Maachiikw tekash nituu naanituwaapamaahkw an awaash, iskutak maak miskuwekwe, che pechi wiihtamuuyekw chechii nituwaapamak, kaye niya chechii nituu nuuchiishtuuk.” 9Iskutak maak kaa chiishi wiihtamaakutwaau aniyuu chisheuchimaau taan che ihtitwaau ekw kaa chistuhtetwaau. Mekwaach maak aniyuu e ati pimuhtetwaau chii waapameuch miin aniyuu achahkusha, aniyuu kaa waapamaatwaau anite waapanuutaahch. Ishpimihch maak anite niikaanihch e ihtaatwaau ekute kaa ati ihtaayich aniyuu achahkusha, chek maak kaa chipihchipayiyich nihaau tipiskuuch anite e ihtaayich aniyuuh awaash. 10Naashch maak chii miyeyihtamuch iskutak wiyaapamaatwaau aniyuu achahkusha. 11Ekw kaa piihchetwaau aniyuu waaskaahiikaniyuu anite kaa ihtaayich Mary, aniyuu maak utawaashiimiyuuh. Iskutak maak wiyaapamaatwaau aniyuu awaasha chii uchihchiihkunipayihuuch e nuuchiishtuwaatwaau. Ekw kaa kuikunahkwaau aniyuuh chekwaayuuh kaawii miyaatwaau aniyuu awaasha, shuuliyaanaapiskwa chii miyeuch, ekw maak aniyuu kaa chii ishkwaasiikanuyich kaa wiihchimaakusiyich kaye kaa shuuliyaauniyich tuuminikaniyuu kaa wiihchimaakusiyich. 12Iskutak maak che chiiwetwaau namui anite Jerusalemihch itehche uhchi ishi chiiweuch chechii nituu wiihtamuwaatwaau Herod taanite e ihtaayich aniyuu awaasha. Wesh Chishemanituu chii ayaakwaamimikuuch upuwaamuwiniwaahch ekaa chechii kaau nituwaapamaatwaau Herod ekw maak aahchiiuh kaa ishi chiiwetwaau.
Joseph kaa ushimuhaat Mary ekw maak Jesus
13Iskutak maak kaa chistuhtetwaau anichii naapeuch kaa pechi chiiutetwaau, ekw Utipeyihchikeu utenchilam kaa nuukushiishtaakut Joseph upuwaamuwinihch e itikut, “Herod chika naanituweyimeu aniyuu awaasha e wii nipahaat. Wanishkaah, nete Egypt che ishi ushimuhiit an awaash ekw maak aniyuuh ukaawiih, ekute che ihtaayekw paatish ititakuche chechii chistuhteyekw.”
14Ekw Joseph kaa wanishkaat, kaa chistuhtahaat aniyuu awaasha ekw maak aniyuu ukaawiyuu e mekwaatipiskaayich. Anite Egypt ekute kaa ituhtahaat. 15Ekut maak kaa ihtaatwaau paatish kaa nipiyich Herod. U maak kaa ispayihch ekw kaa taapwemakaniyich Utipeyihchikeu uchischiwehiichesiimh kaa itweyich e chii itwet, “Anite Egypt uhchi nichii uhchi tepwaataau nikus.”
Kaa nipahaakanuutwaau awaashach kaa naapeshiiutwaauh Bethlehemihch
16Eshkw maak mekwaach e chii pimaatisiit Herod iskutak chescheyihtahk e chii pishiiwiikut aniyuu kaa kachehtaaweyihtamiitwaauh naapeuh chii mista chishuwaasuu. Ekw kaa itashuwet chechii nipahaakanuyich misiwe awaasha e naapeshiiwiyich kaa niishupunesiyich anite maak ishi niihtaahch anite Bethlehemihch kaa ihtaayich ekw maak waaskaa anit kaa ihtaayich, eukw uyuu wehchii ihtuutuwaat wesh ekun wiyesh kaa ishpish wiihtamaakut aniyuu kaa kachehtaaweyihtamiitwaauh naapeuh niishu pipun anite utaahch ekut niishtam kaa waapamaayikupanenh aniyuu achahkusha.
17Ekw maak kaa ispayiyich taapwe taan kaa ishi niikaan wiihtamukupane che ispayiyich aniyaa uchischiwehiichesuu Jeremiah, chii itweu,
18E nanehkaatweutaakanuuhch chii pehtaakun anite Ramaahch, eukw maak uchii ukaawiimaauch kaa maatutuwaatwaau utawaashiimuwaau, namui maak uhchi nitaweyihtamuch aweyuu chechii miyeyimuhiikutwaau wesh misiwe chii nipiyuuh utawaashiimuwaauh.
Kaa chiiwetwaau Joseph ekw maak Mary Egypt uhchi
19Iskutak maak kaa nipiyich Herod, ekw Utipeyihchikeu utenchilamiyuuh kaa nuukushiishtaakut Joseph upuwaamuwinihch. Eshkw mekwaach anite Egypt chii ihtaauch. Chii itikuu maak, 20“Wanishkaah, chistuhtahii an awaash kaye aniyuu ukaawiih, kaau che chiiweyekw anite Israel wesh shaash namui pimaatisiyuuch anichii kaa wii nipahaatwaau aniyuu awaasha.” 21Ekw Joseph kaa wanishkaat, kaa chistuhtahaat aniyuu awaasha kaye aniyuu ukaawiyuuh, kaau anite Israel aschiihch kaa ituhtahaat.
22Mikw maak iskutak Joseph piyehtahk Archelaus e chii miishkuchishkuwaakupane aniyuu uhtaawiih Herod e chisheuchimaaupinaanuyich anite Judea aschiihch, ekw kaa kushtaachit chechii wiichit anite. Ekw miin kaa wiihtamuwaakanuut taan che ihtit e puwaamut, ekw anite Galilee aschiihch ekute kaa ituhtetwaau. 23Ekw anite Nazareth kaa ishinihkaateyich ihtaawiniyuu ekute kaa wiichitwaau. Ekw maak kaa taapwemakaniyich weskach taan kaa itwetwaau aniyehkaanaanich uchischiwehiichesuuch kaa itwetwaau, “Nazareth kaa uhchiit chika ishinihkaataakanuu.”

Southern East Cree - Roman script New Testament © Wycliffe Bible Translators, Inc. and Canadian Bible Society, 2001.

Learn More About Chishemanituu Utayimuwin: Kaa Uskaach Testament