GENESIS 1
BCLBV

GENESIS 1

1
Thilsiam Thâwngthâng
1A tîrah Pathian nih laikulh a siam liauah chun, 2tual chu zeikhawm silo leh a karo hen a um. Tisumsumriat tlingtlawk nih thil zeizawng a khuh hep mi chu a pum hen a mûi pang le, Pathian thiltikhonâk chu tî tlûnah â vel lemang.
3Churawhchun Pathian nih, “Chêu hawng um rawh,” ti hen thu a pêk le, chêu chu a hawng um rawh.
4Pathian nih a zauh le, thungâi â lâwm. Churawhchun chêu leh mûi chu a ṭhen phawk. 5Chun chêu chu “Sûn” ti hen min a sak le, mûi chu “Zân” a ti. Zân chu a vei le, zînglei a hawng um rawh. Chu chu a ni khatnâk asi.
6-7“Tî ṭhentu ding hen boruak kâu tak hawng um sele, mun nih ah a dangtê hen um ding hen,” ti hen Pathian nih thu a pêk le--chu hâwi hen a hawng um rawh. Churawhchun Pathian nih boruak a siam le, chu nih chun a tangah mi tî chu a tlûnah mi tî thawk hen a ṭhen rawh. 8Boruak min chu “Vân” ti hen min a phuah. Zân chu a vei le, zînglei a hawng um. Chu chu a ni nihnâk asi.
9Churawhchun Pathian nih, “Vândum tangah tî tla chu a pûm hep na seh, chun tlâng hawng lang seh,”
ti hen thu a pêk le-chu hâwi hen a hawng um. 10Tlâng chu “Tual” a ti le, tî a pûm mi min chu “Tisumsumriat” a ti. Pathian nih a zauh le, thungâi â lâwm.
11Churawhchun Pathian nih, “A kho mi chî kip a chî hen mi leh a rah hen suah mi tla chu tual nih suah seh,” ti hen thu a pêk le, chu hâwi hen a hawng um rawh. 12Churawhchun a kho mi chî kip tla chu tual nih a hawng suah le, Pathian nih a zauh le, thungâi â lâwm. 13Zânlei a vei le, zînglei a hawng um. Chu chu a ni thumnâk asi.
14Churawhchun Pathian nih, “Zân leh sûn ṭhentu dingah vândum ah khin chêu hawng um seh; tik-le-ri, kum tla leh sakhua puai ni tla dawmh hen; 15vândum thawk hen tual hi hawng cherh seh,” ti hen thu a pêk le--chu hâwi hen a hawng um. 16Chun, Pathian nih a chêu khun mi panih a siam, nî chu sûn lâirêltu ah, thlâ chu zân lâirêltu rang dingah; ârfi tla khawm a siam na. 17Tual hawng cherh ding hen vândum ah khin chêu a siah le, 18sûn leh zân lâirêltu ding hen, mûi leh chêu dangtirtu dingah. Chun, Pathian nih a zauh le, thungâi â lâwm. 19Zânlei a vei le, zînglei a hawng um. Chu chu a ni linâk asi.
20Chun, Pathian nih, “Tî chu thil nung chi kip hen khat sele, boruak khawm vâ tla hen khat na seh,” ti hen thu a pêk. 21Churawhchun Pathian nih tî sungah thil nung lian tatak chi kip a siam le, vâ chi kip tla khawm a siam. Pathian nih a zauh le, thungâi â lâwm. 22Chubang zawzawng chu mal a sâwm na le, chun tî lakah thil nung um mi tla chu tisumsumriat khat ding leh vâ tla chu pua ding hen thu a pêk na. 23Zânlei a vei le, zînglei a hawng um. Chu chu a ni ngânâk asi.
24Churawhchun Pathian nih, “Ram sa nungnâk nei zawzawng, ran vulh mi leh ram sa, a lian a mê tual nih suah seh,” ti hen thu a pêk le; chu hâwi hen a hawng um. 25Chun, Pathian nih chubang zawzawng chu a siam le, a zauh le, thungâi â lâwm.
26Chun, Pathian nih, “Tuah kanmah bang cho hen minung tla kan siam lai; kanmah bang leh kanmah hâwi hen. Ngâ leh vâ tla, ran zawzawng vulh mi leh ram sa, a lian a mê tlûnah thunei na seh,” a ti. 27Churawhchun Pathian nih amah tak bangh ding hen minung tla a siam na rawh. Mipa leh nunau a siam na le, 28mal a sâwm na le, churawhchun, “Fa tamtak nei ule, nan thlâk tla nih tual tlûn zawzawng luah hen anmah thuneihnâk tangah siah na seh,” a ti. “Ngâ leh vâ tla, leh ram sa zawzawng tlûnah thuneitu ah ka nan siam.
29Thlâi chi kip leh rah chi kip ei ding ka nan pêk; 30ram sa leh vâ tla rangah chun belh leh nah nei thing tla an râwl rangah ka pêk na,” a ti le, chun chu hâwi hen a hawng um rawh.
31Pathian nih a siam mi zawzawng tla a zauh le, thungâi â lâwm. Zânlei a vei le, zînglei a hawng um chu chu a ni ruknâk asi.

This translation, was published by the Bangladesh Bible Society in 2004 ©BBS 2004


Learn More About Bawm Common Language Bible Version