Châm-ngôn 10:4

Châm-ngôn 10:4 VIE1925

Kẻ làm việc tay biếng-nhác trở nên nghèo-hèn; Còn tay kẻ siêng-năng làm cho được giàu-có.
VIE1925: Kinh Thánh Tiếng Việt 1925
Share