Tít 2
VB1925
2
Bổn-phận những người già-cả, người trẻ tuổi, và đầy-tớ
1Nhưng con hãy dạy điều hiệp với đạo lành. 2Khuyên những người già-cả phải tiết-độ, nghiêm-trang, khôn-ngoan, có đức-tin, lòng yêu-thương và tánh nhịn-nhục vẹn-lành. 3Các bà già cũng vậy, phải có thái-độ hiệp với sự thánh; đừng nói xấu, đừng uống rượu quá độ; phải lấy điều khôn-ngoan dạy-bảo; 4phải dạy đàn-bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình, 5có nết-na, trinh-chánh, trông-nom việc nhà; lại biết ở lành, vâng-phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê-bai nào.
6Cũng phải khuyên những người tuổi trẻ ở cho có tiết-độ. 7Hãy lấy mình con làm gương về việc lành cho họ, trong sự dạy-dỗ phải cho thanh-sạch, nghiêm-trang, 8nói-năng phải lời, không chỗ trách được, đặng kẻ nghịch hổ-thẹn, không được nói xấu chúng ta điều chi.
9Hãy khuyên những tôi-tớ phải vâng-phục chủ mình, phải làm đẹp lòng chủ trong mọi việc, chớ cãi-trả, 10chớ ăn-cắp vật chi, nhưng phải hằng tỏ lòng trung-thành trọn-vẹn, để làm cho tôn-quí đạo Đức Chúa Trời, là Cứu-Chúa chúng ta, trong mọi đường.
Ân-điển của Đức Chúa Trời
11Vả, ân-điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người, đã được bày-tỏ ra rồi. 12Ân ấy dạy chúng ta chừa-bỏ sự không tin-kính và tình-dục thế-gian, phải sống ở đời nầy theo tiết-độ, công-bình, nhân-đức, 13đương chờ-đợi sự trông-cậy hạnh-phước của chúng ta, và sự hiện ra của sự vinh-hiển Đức Chúa Trời lớn và Cứu-Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus-Christ, 14là Đấng liều mình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt-sắng về các việc lành.
15Hãy dạy các điều đó, lấy quyền đầy-đủ mà khuyên-bảo quở-trách. Chớ để ai khinh-dể con.

© 1998 United Bible Societies. All right reserved. 

Learn More About Kinh Thánh Bản Truyền Thống 1925