Khải-huyền 12:17

Khải-huyền 12:17 VIE1925

Con rồng giận người đàn-bà, bèn đi tranh-chiến cùng con-cái khác của người, là những kẻ vẫn giữ các điều-răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Jêsus.
VIE1925: Kinh Thánh Tiếng Việt 1925
Share