Thi-thiên 51
VB1925
51
Người có lòng ăn-năn hối-cải, cầu-nguyện Chúa tha tội cho
Cho thầy nhạc-chánh. Thơ Đa-vít làm, lúc đấng tiên-tri Na-than đến cùng người, sau khi Đa-vít đã vào cùng Bát-Sê-ba
1Đức Chúa Trời ôi! xin hãy thương-xót tôi tùy lòng nhân-từ của Chúa;
Xin hãy xóa các sự vi-phạm tôi theo sự từ-bi rất lớn của Chúa.
2Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian-ác,
Và làm tôi được thanh-khiết về tội-lỗi tôi.
3Vì tôi nhận-biết các sự vi-phạm tôi,
Tội-lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi.
4Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi,
Và làm điều ác trước mặt Chúa;
Hầu cho Chúa được xưng công-bình khi Chúa phán,
Và được thanh-sạch khi Chúa xét-đoán.
5Kìa, tôi sanh ra trong sự gian-ác,
Mẹ tôi đã hoài-thai tôi trong tội-lỗi.
6Nầy, Chúa muốn sự chân-thật nơi bề trong;
Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn-ngoan trong nơi bí-mật của lòng tôi.
7Xin hãy lấy chùm kinh-giới tẩy sạch tội-lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh-sạch;
Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết.
8Hãy cho tôi nghe sự vui-vẻ mừng-rỡ,
Để các xương-cốt mà Chúa đã bẻ gãy được khoái-lạc.
9Xin Chúa ngảnh mặt khỏi các tội-lỗi tôi,
Và xóa hết thảy sự gian-ác tôi,
10Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong-sạch,
Và làm cho mới lại trong tôi một thần-linh ngay-thẳng.
11Xin chớ từ-bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa,
Cũng đừng cất khỏi tôi Thánh-Linh Chúa.
12Xin hãy ban lại cho tôi sự vui-vẻ về sự cứu-rỗi của Chúa,
Dùng thần-linh sẵn lòng mà nâng-đỡ tôi.
13Bấy giờ tôi sẽ dạy đường-lối Chúa cho kẻ vi-phạm,
Và kẻ có tội sẽ trở về cùng Chúa.
14Hỡi Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời về sự cứu-rỗi tôi,
Xin giải tôi khỏi tội làm đổ huyết,
Thì lưỡi tôi sẽ hát ngợi-khen sự công-bình của Chúa.
15Chúa ơi, xin mở môi tôi,
Rồi miệng tôi sẽ truyền ra sự ngợi-khen Chúa.
16Vì Chúa không ưa-thích của-lễ, bằng vậy, tôi chắc đã dâng;
Của-lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa:
17Của-lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm-thần đau-thương:
Đức Chúa Trời ôi! lòng đau-thương thống-hối Chúa không khinh-dể đâu.
18Cầu-xin Chúa hãy làm lành cho Si-ôn tùy ý tốt Ngài;
Hãy xây-cất các vách-tường của Giê-ru-sa-lem.
19Bấy giờ Chúa sẽ ưa-thích các của-lễ công-bình,
Của-lễ thiêu, và các con sinh dâng trọn;
Bấy giờ người ta sẽ dâng bò đực trên bàn-thờ của Chúa.

© 1998 United Bible Societies. All right reserved. 

Learn More About Kinh Thánh Bản Truyền Thống 1925