Parallel
20
Cầu nguyện Chúa ban cho sự thắng được kẻ thù nghịch
Thơ Đa-vít làm. Cho thầy nhạc chánh
1Nguyện Đức Giê-hô-va đáp lời ngươi trong ngày gian truân!
Nguyện danh Đức Chúa Trời của Gia-cốp che chở ngươi,
2Từ nơi thánh sai ơn giúp đỡ ngươi,
Và từ Si-ôn nâng đỡ ngươi!
3Nguyện Ngài nhớ đến các lễ vật ngươi,
Và nhậm những của lễ thiêu ngươi! (Sê-la)
4Cầu xin Ngài ban cho ngươi điều lòng ngươi ước ao,
Làm thành các điều toan tính của ngươi!
5Chúng tôi sẽ vui mừng về sự cứu rỗi ngươi,
Và nhân danh Đức Chúa Trời chúng tôi, dựng các ngọn cờ của chúng tôi lên.
Nguyện Đức Giê-hô-va làm thành các điều người sở cầu!
6Rày tôi biết Đức Giê-hô-va cứu đấng chịu xức dầu của Ngài;
Từ trên trời thánh Ngài sẽ trả lời người,
Nhờ quyền năng cứu rỗi của tay hữu Ngài.
7Kẻ nầy nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa,
Nhưng chúng tôi nhờ cậy danh Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chúng tôi.
8Các kẻ ấy bị khòm xuống và sa ngã,
Còn chúng tôi chỗi dậy, và đứng ngay lên.
9Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy cứu!
Nguyện Vua nhậm lời chúng tôi trong ngày chúng tôi kêu cầu.