Parallel
20
Cầu-nguyện Chúa ban cho sự thắng được kẻ thù-nghịch
Thơ Đa-vít làm. Cho thầy nhạc-chánh
1Nguyện Đức Giê-hô va đáp lời ngươi trong ngày gian-truân!
Nguyện danh Đức Chúa Trời của Gia-cốp che-chở ngươi,
2Từ nơi thánh sai ơn giúp-đỡ ngươi,
Và từ Si-ôn nâng-đỡ ngươi!
3Nguyện Ngài nhớ đến các lễ-vật ngươi,
Và nhậm những của-lễ thiêu ngươi! (Sê-la)
4Cầu-xin Ngài ban cho ngươi điều lòng ngươi ước-ao,
Làm thành các điều toan-tính của ngươi!
5Chúng tôi sẽ vui-mừng về sự cứu-rỗi ngươi,
Và nhân danh Đức Chúa Trời chúng tôi, dựng các ngọn cờ của chúng tôi lên.
Nguyện Đức Giê-hô-va làm thành các điều người sở-cầu!
6Rày tôi biết Đức Giê-hô-va cứu đấng chịu xức dầu của Ngài;
Từ trên trời thánh Ngài sẽ trả lời người,
Nhờ quyền-năng cứu-rỗi của tay hữu Ngài.
7Kẻ nầy nhờ-cậy xe-cộ, kẻ khác nhờ-cậy ngựa,
Nhưng chúng tôi nhờ-cậy danh Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chúng tôi.
8Các kẻ ấy bị khòm xuống và sa-ngã,
Còn chúng tôi chỗi-dậy, và đứng ngay lên.
9Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy cứu!
Nguyện Vua nhậm lời chúng tôi trong ngày chúng tôi kêu-cầu.