Châm-ngôn 7:8-9

Châm-ngôn 7:8 VB1925

Đi qua ngoài đường gần góc nhà đàn-bà ấy; Người bắt đi đường dẫn đến nhà nàng
VB1925: Kinh Thánh Bản Truyền Thống 1925
Share

Châm-ngôn 7:9 VB1925

Hoặc trong lúc chạng-vạng khi rốt ngày, Hoặc giữa ban đêm khi tối-tăm mù-mịt.
VB1925: Kinh Thánh Bản Truyền Thống 1925
Share