Châm-ngôn 28:9

Châm-ngôn 28:9 VB1925

Người nào xây tai không khứng nghe luật-pháp, Lời cầu-nguyện người ấy cũng là một sự gớm-ghiếc.
VB1925: Kinh Thánh Bản Truyền Thống 1925
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm-ngôn 28:9