Parallel
21
1Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy;
Ngài làm nghiêng-lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn.
2Các đường-lối của loài người đều chánh-đáng theo mắt họ;
Song Đức Giê-hô-va cân-nhắc cái lòng.
3Làm theo sự công-bình và ngay-thẳng
Được đẹp lòng Đức Giê-hô-va hơn của tế-lễ.
4Mặt tự cao, lòng kiêu-ngạo,
Và ngọn đèn của kẻ ác, đều là tội-lỗi.
5Các ý-tưởng của người cần-mẫn dẫn đến sự dư-dật;
Còn những kẻ khờ-dại chỉ chạy đến điều thiếu-thốn.
6Tài-vật nhờ dùng lưỡi dối-gạt mà được,
Ấy là một điều hư-không mau hết của kẻ tìm sự chết.
7Sự cường-bạo của kẻ ác sẽ đùa chúng nó đi;
Vì chúng nó không khứng làm điều ngay-thẳng.
8Con đường của kẻ gánh tội là quanh-quẹo;
Còn công-việc kẻ trong-sạch vốn ngay-thẳng.
9Thà ở nơi xó nóc nhà,
Hơn là ở chung nhà với một người đàn-bà hay tranh-cạnh.
10Lòng kẻ dữ ao-ước điều ác;
Kẻ lân-cận nó không được ơn trước mặt nó.
11Khi kẻ nhạo-báng bị phạt, người ngu-dại bèn trở nên khôn-ngoan;
Khi khuyên-dạy người khôn-ngoan, người nhận-lãnh sự tri-thức.
12Có một Đấng công-bình xem-xét kỹ-càng nhà kẻ ác;
Đấng ấy xô những kẻ ác vào tai-họa.
13Ai bưng tai không khứng nghe tiếng kêu-la của người nghèo-khổ,
Người đó cũng sẽ kêu-la mà sẽ chẳng có ai đáp lại.
14Của-lễ dâng kín-nhiệm nguôi cơn thạnh-nộ;
Của hối-lộ đút vào lòng làm ngất cơn giận dữ-tợn.
15Làm điều ngay-thẳng, ấy là một việc vui-vẻ cho người công-bình;
Nhưng gây bại-hoại cho kẻ làm gian-ác.
16Người lầm-lạc xa đường khôn-sáng
Sẽ ở với hội kẻ chết.
17Ai ham sự vui-chơi ắt sẽ nghèo-khó;
Còn ai ưa rượu với dầu sẽ chẳng hề làm giàu.
18Kẻ ác là một giá chuộc người công-bình;
Và kẻ dối-gạt thế chỗ cho người ngay-thẳng.
19Thà ở nơi vắng-vẻ,
Hơn là ở với một người đàn-bà hay tranh-cạnh và nóng-giận.
20Có bửu-vật và dầu trong nhà người khôn-ngoan;
Nhưng kẻ ngu-muội nuốt nó đi.
21Người nào tìm-cầu sự công-bình và sự nhân-từ
Sẽ tìm được sự sống, sự công-bình, và tôn-trọng.
22Người khôn-ngoan leo lên thành dõng-sĩ,
Đánh hạ sức-lực mà nó nương-cậy.
23Ai giữ lấy miệng và lưỡi mình
Giữ linh-hồn mình khỏi hoạn-nạn.
24Nhạo-báng, ấy là tên của người kiêu-căng cao-cách;
Nó cư-xử cách xấc-xược theo tánh kiêu-ngạo của nó.
25Sự ước-ao của kẻ biếng-nhác giết chết nó;
Bởi vì hai tay nó không khứng làm việc.
26Có người trót ngày ham-hố quá;
Nhưng người công-bình ban cho không chắt lót.
27Của tế-lễ của kẻ ác là một vật gớm-ghiếc;
Phương chi họ đem đến mà có ác-tưởng.
28Chứng dối-giả sẽ hư-mất đi;
Nhưng người hay nghe theo sẽ nói được mãi mãi.
29Kẻ ác tự làm mặt chai mày đá;
Còn người ngay-thẳng làm vững đường-lối mình.
30Chẳng có sự khôn-ngoan nào, sự thông-minh nào, hay là mưu-kế nào,
Mà chống-địch Đức Giê-hô-va được.
31Ngựa sắm-sửa về ngày tranh-chiến;
Nhưng sự thắng-trận thuộc về Đức Giê-hô-va.