Giăng 7:2,37-39

Giăng 7:2 VIE1925

Vả, ngày lễ của dân Giu-đa, gọi là lễ Lều-tạm gần đến.
VIE1925: Kinh Thánh Tiếng Việt 1925
Share

Giăng 7:37-39 VIE1925

Ngày sau-cùng, là ngày trọng-thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Jêsus ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh-thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh-Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy; bởi bấy giờ Đức Thánh-Linh chưa ban xuống, vì Đức Chúa Jêsus chưa được vinh-hiển.
VIE1925: Kinh Thánh Tiếng Việt 1925
Share

Giăng 7:2,37-39

Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.