Giăng 2
VB1925
2
Chức-vụ Đức Chúa Jêsus trong xứ Ga-li-lê và xứ Giu-đê
(Từ đoạn 2 đến đoạn 12)
Đám cưới tại Ca-na
1Cách ba ngày sau, có đám cưới tại thành Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, và mẹ Đức Chúa Jêsus có tại đó. 2Đức Chúa Jêsus cũng được mời đến dự đám với môn-đồ Ngài. 3Vừa khi thiếu rượu, mẹ Đức Chúa Jêsus nói với Ngài rằng: Người ta không có rượu nữa. 4Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi đàn-bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ ta chưa đến. 5Mẹ Ngài nói với những kẻ hầu bàn rằng: Người biểu chi, hãy vâng theo cả. 6Vả, tại đó có sáu cái ché đá, định dùng về sự rửa sạch cho người Giu-đa, mỗi cái chứa hai ba lường nước. 7Đức Chúa Jêsus biểu họ rằng: Hãy đổ nước đầy những ché nầy; thì họ đổ đầy tới miệng. 8Ngài bèn phán rằng: Bây giờ hãy múc đi, đem cho kẻ coi tiệc. Họ bèn đem cho. 9Lúc kẻ coi tiệc nếm nước đã biến thành rượu (vả, người không biết rượu nầy đến bởi đâu, còn những kẻ hầu bàn có múc nước thì biết rõ), bèn gọi chàng rể, 10mà nói rằng: Mọi người đều đãi rượu ngon trước, sau khi người ta uống nhiều rồi, thì kế đến rượu vừa-vừa. Còn ngươi, ngươi lại giữ rượu ngon đến bây giờ.
11Ấy là tại Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, mà Đức Chúa Jêsus làm phép lạ thứ nhứt, và tỏ-bày sự vinh-hiển của mình như vậy; môn-đồ bèn tin Ngài. 12Sau việc đó, Ngài với mẹ, anh em, và môn-đồ Ngài đều xuống thành Ca-bê-na-um; và chỉ ở tại đó ít ngày thôi.
Đức Chúa Jêsus tại Giê-ru-sa-lem. – Những kẻ bán bị đuổi khỏi đền-thờ
(Ma-thi-ơ 21:12,13; Mác 11:15-17; Lu-ca 19:45,46)
13Lễ Vượt-qua của dân Giu-đa hầu đến; Đức Chúa Jêsus lên thành Giê-ru-sa-lem. 14Trong đền-thờ, Ngài thấy có người buôn-bán bò, chiên, bồ-câu, và có người đổi bạc dọn hàng ở đó. 15Ngài bện một cái roi bằng dây, bèn đuổi hết thảy khỏi đền-thờ, chiên và bò nữa; vãi tiền người đổi bạc và đổ bàn của họ. 16Ngài phán cùng kẻ bán bồ-câu rằng: Hãy cất-bỏ đồ đó khỏi đây, đừng làm cho nhà Cha ta thành ra nhà buôn-bán. 17Môn-đồ Ngài bèn nhớ lại lời đã chép rằng: Sự sốt-sắng về nhà Chúa tiêu-nuốt tôi.
18Các người Giu-đa cất tiếng thưa cùng Ngài rằng: Thầy làm như vậy thì cho chúng tôi xem thấy phép lạ chi? 19Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy phá đền-thờ nầy đi, trong ba ngày ta sẽ dựng lại! 20Người Giu-đa lại nói: Người ta xây đền-thờ nầy mất bốn mươi sáu năm, mà thầy thì sẽ dựng lại trong ba ngày! 21Nhưng Ngài nói về đền-thờ của thân-thể mình. 22Vậy, sau khi Ngài được từ kẻ chết sống lại rồi, môn-đồ gẫm Ngài có nói lời đó, thì tin Kinh-thánh và lời Đức Chúa Jêsus đã phán.
23Đương lúc Ngài ở thành Giê-ru-sa-lem để giữ lễ Vượt-qua, có nhiều người thấy phép lạ Ngài làm, thì tin danh Ngài. 24Nhưng Đức Chúa Jêsus chẳng phó-thác mình cho họ, vì Ngài nhận biết mọi người, 25và không cần ai làm chứng về người nào, bởi Ngài tự hiểu thấu mọi điều trong lòng người ta.

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

Learn More About Kinh Thánh Bản Truyền Thống 1925